Soukromé vojenské a bezpečností společnosti

V mezinárodním společenství je v posledních letech patrný zvýšený zájmem států o regulaci chování soukromých vojenských a bezpečnostních společností v ozbrojených konfliktech. Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti (SVBS) jsou soukromé obchodní entity, které poskytují vojenské nebo bezpečnostní služby bez ohledu na to, jak samy sebe označují. Vojenské a bezpečnostní služby zahrnují zejména ozbrojený doprovod a ochranu osob a objektů, jako jsou konvoje, budovy a jiná místa; údržbu a provozování zbraňových systémů; zadržování osob; poradenství a výcvik místních sil a bezpečnostního personálu.

Pravidla regulace chování SVBS během ozbrojeného konfliktu jsou rozptýlena v mnoha ustanoveních mezinárodního práva, která státům kladou konkrétní závazky ve vztahu k SVBS. Některé oblasti však zůstávají mezinárodním právem neregulovány, někde lze vystopovat tzv. osvědčenou praxi států. Z tohoto důvodu Švýcarsko na základě iniciativy Mezinárodního výboru Červeného kříže ve spolupráci s dalšími 17 státy vypracovalo v roce 2008 tzv. Dokument z Montreux. Jedná se o dokument, který identifikuje již platné právní závazky států a osvědčenou praxi států v předmětné oblasti, nezakládá však závazky nové. První část dokumentu rekapituluje relevantní mezinárodněprávní závazky pro:

  • státy využívající služeb soukromých vojenských a bezpečnostních společností (Contracting States),
  • státy, na jejichž území tyto společnosti operují (Territorial States),
  • státy, kde jsou tyto společnosti registrovány (Home States),
  • ostatní státy a soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti a jejich personál.

Druhá část dokumentu obsahuje tzv. Good Practices, které mají povahu detailních směrnic a doporučení pro výše uvedené státy.

K Dokumentu z Montreux se mohou připojit státy a mezinárodní organizace. Doposud se připojilo 49 států a tři mezinárodní organizace (EU, OBSE, NATO). Dne 14. 11. 2013 se ČR připojila jako 48. stát.

V návaznosti na Dokument z Montreux byl vypracován Mezinárodní kodex chování soukromých vojenských a bezpečnostních společností. Jedná se o nestátní mechanismus, k němuž se mohou přihlásit pouze soukromé vojenské a bezpečnostní služby. Kodex chování vychází z přihlášení se těchto společností k odpovědnosti dodržovat lidská práva a mezinárodní humanitární právo ve smyslu principů Dokumentu z Montreux, které jsou dále v kodexu konkrétně rozvedeny. Do asociace se přihlásilo více jak 700 společností.

V rámci mezinárodního kodexu se aktuálně zřizuje nezávislý mezinárodní mechanismus dohledu nad aktivitami zúčastněných společností. Tento mechanismus má tři pilíře složené ze zástupců vlád, průmyslu SVBS a NGOs. ČR zatím není členem tohoto mechanismu.

-rk

Souvisí s tématem: Privatizace ozbrojených konfliktů