VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Společnost Český červený kříž se sídlem v Praze, IČO: 426547, zapsaná ve veřejném rejstříku spolků vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 5090 (dále „ČČK“) se zavazuje chránit vaše soukromí.


ČČK učinil u příslušného úřadu ÚOOÚ Registraci pod č. 00003752 ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů Snažíme se, aby zásady byly co nejjednodušší.


Naše zásady ochrany osobních údajů vycházejí zejména z těchto právních předpisů:

 • ».Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • ».Směrnice o ochraně soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) Nařízení 2003 ve znění soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) (úprava) 2011
 • ». Směrnice 2009/136 / ES ze dne 25. listopadu 2009 (dále jen „směrnice Evropské unie Cookie“)
 • ». Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 -obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nabývá účinnosti 25.5.2018

I když s námi jednáte jen telefonicky, poštou, osobně nebo on-line, můžeme o vás někdy získat i osobní údaje či jiné informace.


Přečtěte si proto tyto zásady pečlivě jelikož je v nich vysvětleno jaké informace a z jakého důvodu shromažďujeme a jak tyto informace využíváme.


Podmínky používání aplikací

Používáním našich či licencovaných aplikací souhlasíte s podmínkami jejich využití a těmito zásadami ochrany soukromí a osobních údajů.


V našich zásadách ochrany soukromí a osobních údajů je dále vysvětleno:

 • ».Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu
 • ».Jak používáme informace, případně vaše osobní údaje
 • ».Váš souhlas

Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu

Můžeme o vás shromažďovat a uchovávat informace, pokud s námi budete komunikovat nebo nějakou jinou formou spolupracovat. Například, když nám poskytnete dar, zaregistrujte se na akci, zadáte dotaz, využijete námi poskytovanou pomoc nebo služby, požádáte o zaměstnání, dobrovolnickou příležitost, nebo nám jinak poskytnete jakékoliv údaje o své osobě.


Můžeme o vás také získat informace od třetích stran pro konkrétní účel, ale to pouze v případě, že jste jim dal svolení, aby vaše informace sdílel.


Bez souhlasu rodičů nebudeme vědomě shromažďovat údaje od nezletilých osob.


Nebudeme po vás nikdy vyžadovat citlivé údaje, jako například informace o vašem politickém nebo náboženském přesvědčení, vaší trestní historii, sexuální orientaci, sexuálním životě, chování nebo genetických záležitostech. Když s námi jednáte, můžeme vás požádat, abyste nám poskytli své jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, pokud je toho zapotřebí i vaše údaje o bankovním účtu, pokud například poskytujeme na váš účet finanční prostředky, nebo pokud vy poukazujete platbu nám, nebo nastavujete pravidelnou platbu inkasem.


Vaše datum narození či relevantní lékařské informace, budou shromažďovány pouze v případě nezbytné potřeby, například při registraci na akci, žádosti o poskytnutí příspěvku na kompenzační pomůcky, atp.


Naše webové stránky můžete používat anonymně, aniž byste nám poskytli jakékoliv údaje, přitom můžeme zaznamenávat informace v následujících oblastech:

 • ».oblasti Vašeho zájmu na internetové stránce
 • ».jaké množství času strávíte na webu
 • ».zda jste přihlásili poprvé, nebo jste ho navštívili předtím
 • ».jak jste našli naše webové stránky - například prostřednictvím e-mailové spojení či vyhledávači
 • ».typ počítače, prohlížeče, umístění v síti a připojením k internetu, které používáte.

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme však shromažďovat informace, a to v závislosti na tom, jaké údaje o sobě jste sami poskytli. Sledujeme také, jak lidé používají naše webové stránky, abychom ji mohli vylepšit.


Jak používáme informace, případně vaše osobní údaje

ČČK shromažďuje informace a údaje vámi poskytnuté při přijetí a použití daru, či v případě vašeho souhlasu se zveřejněním vaší osoby jako dárce či podporovatele, spolupracovníka či dobrovolníka a při zpracovávání vašich zkušeností s vámi vyžádanými službami (pátrací služba), poskytnuté pomoci a jiné informace, a to v souladu s plněním našeho poslání, úkolů a naplňování našich činností při dodržování zákonných a administrativních povinností a v souladu s obecně platnými právními předpisy.


Ochrana vašeho soukromí a vašich osobních údajů je naší prioritou. Jsme jedinými správci informací shromážděných na těchto stránkách.


Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s realizací naší programové činnosti či naší propagací a pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.


Získané údaje využíváme pro evidenci poskytnutých darů a k další komunikaci s dárci týkající se naší činnosti a využití získaných prostředků.


V kampaních oslovujeme i nové potenciální dárce z řad široké veřejnosti. Nové kontakty nám zajišťuje v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů na smluvním základě příslušná firma z veřejně dostupných zdrojů. Jméno a adresa jsou jediné údaje, které tyto nové kontakty obsahují. Nezískáváme žádná další osobní data, jako jsou datum narození, rodné číslo, sociální situace, apod.


Slibujeme, že vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, aby vaše údaje byly v bezpečí. Přijímáme vhodná bezpečností opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje před jakoukoliv náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze nikdy zaručit 100% bezpečnost.


Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem. S výjimkou a v souladu se zákonem však nikdy nebudeme sdílet informace s jinými organizacemi.


Váš souhlas

Tímto potvrzujete, že jste byli informováni o vašich právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména o právech podle § 12 a 21, nebo jiného relevantního právního předpisu dle příslušné jurisdikce, tj. že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a že, zjistíte-li nebo domníváte-li se, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména abychom zablokovali, opravili, doplnili. V případě, že nám doručíte písemné odvolání tohoto Vámi uděleného souhlasu, zavazujeme se odstranit či zlikvidovat námi shromážděné Vaše osobní údaje.


Pokud máte jakékoliv dotazy, komentáře nebo stížnosti k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, nebo se domníváte, že společnost ČČK tyto zásady porušila, kontaktujte nás : info@cervenykriz.eu


Změny Zásad ochrany osobních údajů společnosti

Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit. Proto vám důrazně doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali Zásady ochrany osobních údajů uveřejněné na našich webových stránkách. Jestliže použijete naše aplikace nebo se přihlásíte na naši webovou stránku po aktualizaci Zásad ochrany osobních údajů, potvrzujete, že souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů včetně jakýchkoli provedených změn. Nejaktuálnější verze Zásad ochrany osobních údajů bude vždy k dispozici na této stránce.


Poslední revize: 1.11.2017