Staňte se členem/dobrovolníkem Českého červeného kříže!

Chcete-li se stát členem ČČK, vytiskněte si přihlášku a navštivte místní skupinu ČČK, pokud víte, že ve Vaší obci působí, nebo s ní navštivte Úřad Oblastního spolku ČČK ve Vaší oblasti (okrese). Adresu, e-mail a telefonní číslo nebo kontaktní formulář najdete v adresáři.

A co pro vás z členství v ČČK vyplývá?

Člen ČČK má právo:

  • účastnit se jednání nejvyššího orgánu místní skupiny ČČK, kde je registrován a zde hlasovat,
  • činit návrhy, požadovat vysvětlení, volit a být volen do všech orgánů ČČK, pokud toto právo není omezeno Stanovami nebo Jednacím řádem, do funkcí spojených s odpovědností za majetek ČČK může být volen člen starší 18 let
  • požívat při činnosti v ČČK ochrany, podpory a materiálních prostředků společnosti ČČK v rámci jejich kompetencí,
  • být držitelem spolkové legitimace a nosit spolkový odznak v rámci příslušných mezinárodních úmluv a v souladu se zákony České republiky.

Člen ČČK má povinnost:

  • dodržovat Stanovy ČČK, chránit jeho vnitřní demokracii a jednotu, řídit se principy ČK a usilovat o jejich šíření,
  • chránit název, znak a dobré jméno ČČK,
  • aktivně se účastnit a podporovat činnost ČČK,
  • podrobovat se rozhodnutí voleného orgánu a plnit uložené úkoly a úkoly vyplývající ze zastávané funkce, pokud jsou v souladu se Stanovami ČČK,
  • platit členské příspěvky,
  • chránit majetek ČČK.

Chcete-li Český červený kříž nejprve poznat a spolupracovat s námi na našich činnostech, můžete se přihlásit za dobrovolníka ČČK na Úřadě Oblastního spolku ČČK ve Vaší oblasti (okrese), adresu, e-mail a telefonní číslo nebo kontaktní formulář najdete v adresáři, eventuálně kontaktovat e-mailem chcipomahat@cervenykriz.eu naše ústředí.

Dobrovolníkem ČČK je fyzická osoba, která není členem ČČK ani k němu není v pracovním poměru, ztotožňuje se s principy, cíli, úkoly a posláním ČČK, aktivně je naplňuje nebo přispívá k jejich naplnění prostřednictvím některé součásti ČČK na základě uzavřené dohody.

Nápis společně pro humanitu, postavy v kruhu, logo červeného kříže, logo červeného půlměsíce