Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů

(dále jen „Zásady")

Správce osobních údajů:
Společnost Český červený kříž se sídlem v Praze, Rozdělovská 2467/63, IČO: 00426547, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 5090, e-mail: info@cervenykriz.eu , web: www.cervenykriz.eu (dále též jako „ČČK" nebo „správce") zpracovává vaše osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon") a nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení").

Cílem těchto Zásad je poskytnout Vám základní informace a poučení ohledně ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem a Nařízením.

 

I. OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ČČK

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování
ČČK, jako jediná státem uznaná společnost Červeného kříže na území České republiky mající postavení a oprávnění národní společnosti podle Ženevských úmluv o ochraně obětí válek z 12. 8. 1949 a dodatkových protokolů k těmto úmluvám, zpracovává osobní údaje zejména pro účely naplnění svého poslání a úkolů v souladu se zákonem č. 126/1992 Sb. a Stanovami ČČK, kdy mezi jeho hlavní poslání náleží činnost výlučně uznané pomocné organizace vojenské zdravotnické služby, působnost v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva, poskytování pomoci v případě ozbrojených konfliktů, katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, spolupráce s veřejnou správou na poli sociálním, zdravotním a humanitárním, spolupráce s poskytovateli zdravotní péče, šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva a nápomoc veřejné správě při plnění závazků z mezinárodního humanitárního práva, provozování pátrací služby, výchova obyvatelstva k dovednosti první pomoci, k bezpříspěvkovému dárcovství krve a dalším formám účasti na plnění zdravotnických úkolů a vytváření rámce pro účast občanů na plnění úkolů Červeného kříže.

Můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud s námi budete nějakou formou spolupracovat, zejména při poskytnutí nebo přijetí a použití daru, při poskytování pomoci, zdravotnických, sociálních a dalších humanitárních služeb, při účasti na školeních, akcích, když požádáte o dobrovolnickou příležitost, o zaměstnání anebo nám poskytnete osobní údaje a jiné informace k dalším účelům např. v rámci pátrací služby ČČK a při zpracovávání Vašich zkušeností s Vámi vyžádanými službami, poskytnuté pomoci, a to v souladu s plněním našeho poslání, úkolů a naplňování našich činností, při dodržování zákonných a administrativních povinností a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Můžeme o Vás také získat osobní údaje od třetích stran pro konkrétní účel, ale to pouze v případě, že jste jim dali souhlas, aby Vaše informace sdílely.

Vaše osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu zpracovávány k plnění smlouvy, jíž jste stranou, k ochraně Vašich životně důležitých zájmů, k plnění právních povinností, které se na ČČK vztahují (jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo Evropské Unie), nebo pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků ČČK, nebo pro účely oprávněných zájmů ČČK, v případě oprávněného zájmu ČČK, anebo ke splnění úkolu ve veřejném zájmu. V ostatních případech může být právním základem zpracování Vašich osobních údajů Vámi udělený souhlas.

Když s námi jednáte, můžeme Vás požádat, abyste nám poskytli své obecné kontaktní údaje, jméno a příjmení, titul, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a, pokud je toho zapotřebí, i další Vaše osobní údaje např. o bankovním účtu, pokud například poskytujeme na Váš účet finanční prostředky, nebo pokud Vy poukazujete platbu nám, nebo nastavujete pravidelnou platbu inkasem.

Nebudeme po Vás vyžadovat osobní údaje zvláštní kategorie, jako jsou například informace o Vašem politickém nebo náboženském přesvědčení, Vaší trestní historii, sexuální orientaci, sexuálním životě, chování nebo genetických záležitostech. Relevantní údaje zvláštní kategorie, jako jsou lékařské informace o Vašem zdravotním stavu, budou vyžadovány pouze v případě nezbytné potřeby, například při přihlášce na rekondiční a ozdravné pobyty, registraci na akci, žádosti o poskytnutí pomoci a podpory, příspěvku na kompenzační pomůcky, atp.

Bez souhlasu rodičů/zákonných zástupců nebudeme vědomě shromažďovat a zpracovávat údaje od nezletilých do 16 let jejich věku.

Používání webových stránek
Naše webové stránky můžete používat anonymně, aniž byste nám poskytli jakékoliv údaje, přitom můžeme zaznamenávat informace v následujících oblastech:

 • oblasti Vašeho zájmu na internetové stránce,
 • jaké množství času strávíte na webu,
 • zda jste se přihlásili poprvé, nebo jste ho navštívili předtím,
 • jak jste našli naše webové stránky - například prostřednictvím e-mailového spojení či přes vyhledávače,
 • typ počítače, prohlížeče, umístění v síti a připojení k internetu, které používáte.

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme po Vás vyžadovat Vaše osobní údaje a shromažďovat informace v nezbytném a omezeném rozsahu, a to v závislosti na tom, k jakému účelu je potřebujeme, např. k poskytnutí pomoci, daru, služby, k účasti na námi pořádaných školeních, akcích atp., budeme tak zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste nám o sobě sami poskytli.

Sledujeme také, jak lidé používají naše webové stránky, abychom je mohli vylepšit.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete přes web nebo jinak, můžeme v budoucnu použít k dalšímu kontaktu souvisejícímu s podporou ČČK. To platí pro kontaktní údaje poskytnuté ČČK v jakékoliv souvislosti, včetně darování, přihlášení k odběru informací, atd. Pro analytické účely zaznamenáváme také, v jaké souvislosti jste nám kontaktní údaje poskytli. Při poskytnutí daru nebo přislíbení daru budete zařazeni do systému podpory ČČK - dárcovské databáze, do které zaznamenáváme informace o darech, které jste nám poskytli, o naší vzájemné komunikaci a o participaci na našich kampaních, Váš věk a profesi (jestliže jste nám tyto údaj poskytli). Tyto údaje používáme za účelem provádění analýz a zefektivnění naší práce.

Darovací brána
na http://daruj.cervenykriz.eu a napojení na darovací portál Darujspravne.cz – uvedené stránky jsou provozovány našimi smluvními partnery. Údaje Vámi uvedené jsou využívány pouze pro zpracování daru.

Používání aplikací
Používáním aplikací ČČK či ČČK licencovaných aplikací souhlasíte s podmínkami jejich využití a těmito Zásadami.

Osobní údaje dále nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme – nepředáváme - třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s realizací našich projektů v rámci poslání a úkolů ČČK a jeho programové činnosti či naší propagací, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné, budou zpracovávány dle pokynů ČČK a v souladu se Zákonem a Nařízením. Osobní údaje tak mohou pro ČČK zpracovávat subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými ČČK jako správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Subjekty zpracovávající osobní údaje
Osobní údaje zpracovává ČČK jako správce, a to v písemné a elektronické formě. Součástí ČČK jsou oblastní spolky Českého červeného kříže (pobočné spolky ČČK), jejichž aktuální seznam a kontakty naleznete na našich webových stránkách www.cervenykriz.eu/kontakty , které jako samostatní správci a organizační jednotky ČČK zpracovávají osobní údaje při naplňování poslání a úkolů ČČK a při realizaci projektů ČČK, jeho programové činnosti a při propagaci ČČK dle Stanov ČČK přístupných na www.cervenykriz.eu/stanovy-cck. Osobní údaje dále nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme – nepředáváme - třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s realizací našich projektů v rámci poslání a úkolů ČČK a jeho programové činnosti či naší propagací, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné, budou zpracovávány dle pokynů ČČK a v souladu se Zákonem a Nařízením. Osobní údaje tak mohou pro ČČK zpracovávat subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými ČČK jako správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám/mimo EU
Vaše osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici dalších správců a zpracovatelů osobních údajů činných pro ČČK, se kterými bude ČČK spolupracovat.
S Vaším zvláštním předchozím souhlasem mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností ČČK.
Vámi poskytnuté osobní údaje, mohou být v nezbytném rozsahu sdíleny a zpřístupněny důvěryhodným subjektům a osobám/zpracovatelům i mimo země EU, a to výhradně v případech plnění úkolů a humanitárního poslání ČČK v mezinárodním měřítku v souladu se Ženevskými úmluvami  (např. pátrací služba ČČK, poskytování humanitární pomoci v případě ozbrojeného konfliktu, katastrofy či jiné mimořádné události ). V jiných případech ČČK nepředpokládá předávání Vašich osobních údajů mimo EU.

Ochrana osobních údajů
Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je naší prioritou. Vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, aby Vaše údaje byly v bezpečí. Přijímáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom chránili Vaše osobní údaje před jakoukoliv náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze nikdy zaručit 100 % bezpečnost.

 

II. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO DÁRCE

JAK POUŽÍVÁME INFORMACE A VAŠE ÚDAJE
ČČK shromažďuje informace a údaje Vámi poskytnuté při přijetí a použití daru, či v případě Vašeho souhlasu se zveřejněním Vaší osoby jako dárce či podporovatele, a to v souladu s plněním našeho poslání, úkolů a naplňování našich činností při dodržování zákonných a administrativních povinností a v souladu s obecně platnými právními předpisy. Získané údaje využíváme pro evidenci poskytnutých darů a k další komunikaci s dárci týkající se naší činnosti a využití získaných prostředků.

V kampaních oslovujeme i nové potenciální dárce z řad široké veřejnosti. Nové kontakty nám zajišťuje v souladu se Zákonem a Nařízením příslušná firma z veřejně dostupných zdrojů. Jméno a adresa jsou jediné údaje, které tyto nové kontakty obsahují. Pro tento účel nezískáváme žádná další osobní data, jako jsou datum narození, rodné číslo, sociální situace, apod. ČČK zpracovává osobní údaje poskytnuté mu Dárcem prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, nebo písemně.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou dárcem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo a údaje o bankovním účtu, pokud například poskytujeme na Váš účet finanční prostředky, nebo pokud vy poukazujete platbu nám, nebo nastavujete pravidelnou platbu inkasem.
 • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje dárců jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti v systému podpory ČČK, tj. zejména jejich registrace, zpracování a přiřazení jimi poskytnutých darů a komunikace s dárci, včetně vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

 • při identifikaci dárce a jeho daru dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů,
 • pro vnitřní komunikaci s dárcem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných zpráv a vystavení potvrzení pro účely daně z příjmů),
 • pro vnější komunikaci ČČK (např. zobrazení v seznamu dárců, zpracování statistických přehledů o dárcích a poskytnutých darech a případně další vždy v rozsahu souhlasu dárce),
 • a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který ČČK udělil dárce, případně zákonný zástupce dárce, a dále
 • v souvislosti s plněním právních povinností ČČK, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a nebo EU, nebo
 • pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků ČČK (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů ČČK nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČČK.


ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od dárců, a to zejména v souvislosti s registrací dárce u ČČK a případně v rámci další komunikace s dárci, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které dárce ČČK poskytne. Můžeme také získat osobní údaje o dárci, nebo potenciálním dárci v případě jeho oslovení, z veřejných zdrojů, anebo i od třetích stran pro konkrétní účel, ale to pouze v případě, že jim dal dárce souhlas, aby jeho informace sdíleli.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti dárce v systému podpory ČČK. Poté, co bude účast dárce v systému podpory ČČK ukončena, uchovává ČČK osobní údaje dárce po dobu 10 let od takovéhoto ukončení účasti.

 

III. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO PŘÍJEMCE POMOCI A PODPORY

JAK POUŽÍVÁME INFORMACE A VAŠE ÚDAJE
ČČK shromažďuje informace a údaje Vámi poskytnuté a zpracovává osobní údaje uvedené v žádosti o poskytnutí pomoci nebo podpory a další, poskytnuté mu jinou cestou, např. telefonicky, v dalších dokumentech (např. v rámci zdravotní dokumentace nebo prohlášení za účelem posouzení podmínek pro poskytnutí pomoci a podpory v systému ČČK) apod., či v případě Vašeho souhlasu se zveřejněním Vaší osoby jako příjemce daru či podpory, a to v souladu s plněním našeho poslání, úkolů a naplňování našich činností při dodržování zákonných a administrativních povinností a v souladu s obecně platnými právními předpisy.

Získané údaje využíváme pro evidenci poskytnutých pomocí a podpor a k další komunikaci s příjemci pomoci a podpory i s dárci, orgány veřejné správy, poskytovateli zdravotní péče, týkající se naší činnosti a využití získaných prostředků.

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, pohlaví, údaj počtu členů domácnosti a o počtu, pohlaví a věku nezaopatřených dětí, fotografie, informace o osobní a rodinné situaci, informace o majetkových poměrech příjemce, resp. jeho rodiny, dále akademický titul, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo bankovního účtu.
 • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie: informace o zdravotním stavu.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje (běžné i citlivé, resp. zvláštní kategorie) zpracovává ČČK pro účely naplnění svého základního poslání a úkolů v souladu se stanovami ČČK a § 4 zákona č. 126/1992 Sb., tj. zejména poskytování pomoci v případě ozbrojených konfliktů, katastrof a jiných mimořádných událostí, poskytování zdravotnických, záchranných, sociálních a dalších humanitárních služeb, spolupráce s veřejnou správou na poli sociálním, zdravotním a humanitárním, spolupráce s poskytovateli zdravotní péče a nápomoc veřejné správě při plnění závazků z mezinárodního humanitárního práva, včetně provozování pátrací služby. Osobní údaje příjemců pomoci a podpor jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné evidence v systému poskytování pomoci, služeb a podpory ČČK, tj. zejména jejich registrace, evidence, zpracování a přiřazení jim poskytnuté pomoci, služby, podpory a komunikace s nimi a případně i komunikace v rámci spolupráce s orgány veřejné správy a s poskytovateli zdravotní péče.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

 • při identifikaci příjemce pomoci a podpory dle a v rozsahu jím poskytnutých údajů,
 • pro vnitřní komunikaci s příjemcem pomoci a podpory,
 • pro vnější komunikaci ČČK (např. zobrazení v seznamu příjemců pomoci a podpory, zpracování statistických přehledů), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který ČČK udělil příjemce daru a podpory, případně jeho zákonný zástupce, a dále
 • v souvislosti s plněním právních povinností ČČK, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a nebo EU, nebo
 • pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků ČČK (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů ČČK nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČČK.


ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány především od příjemců pomoci a podpory, a to zejména v souvislosti s jejich žádostí u ČČK a případně v rámci další komunikace s nimi, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které dárce ČČK poskytne. Můžeme o žadateli či příjemci pomoci a podpory, také získat osobní údaje z veřejných zdrojů, anebo i od třetích stran pro konkrétní účel v případě, že jim dal souhlas, aby jeho informace sdílely.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje příjemce pomoci a podpory budou zpracovány a uloženy po dobu jeho účasti v systému podpory ČČK a poté, co bude jeho účast v systému podpory ČČK ukončena, uchovává ČČK osobní údaje po dobu 10 let od takovéhoto ukončení účasti s výjimkou pátrací služby ČČK, kde ČČK údaje uchovává po dobu 30 let.

 

IV. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ODBĚRATELE NOVIN ČERVENÉHO KŘÍŽE

JAK POUŽÍVÁME INFORMACE A VAŠE ÚDAJE
ČČK shromažďuje informace a údaje Vámi poskytnuté jako zájemcem, odběratelem nebo předplatitelem Novin Červeného kříže prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, akademický titul, poštovní doručovací adresa, e-mailová adresa a, pokud jsou zájemcem či odběratelem poskytnuty, dále i adresa trvalého bydliště, telefonní číslo a údaje o bankovním účtu, pokud například poskytujeme na Váš účet finanční prostředky, nebo pokud vy poukazujete platbu nám, nebo nastavujete pravidelnou platbu inkasem.
 • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění doručování Novin Červeného kříže odběratelům a předplatitelům a k zajištění přístupu k nim a zprávám o činnosti ČČK zájemcům tak, aby se mohli rozhodnout, zda mají zájem stát se odběrateli či předplatiteli Novin Červeného kříže.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

 • pro vnitřní komunikaci se zájemcem, odběratelem či předplatitelem Novin Červeného kříže,
 • v souvislosti s plněním právních povinností ČČK, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a nebo EU, nebo
 • pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků ČČK (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů ČČK nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČČK.


ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od zájemců, odběratelů a předplatitelů Novin Červeného kříže, a to zejména v souvislosti s jejich registrací u ČČK a v rámci další komunikace s nimi ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které ČČK poskytnou.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti odběratele či předplatitele v systému ČČK pro odběratele Novin Červeného kříže. Poté, co bude účast ukončena, uchovává ČČK osobní údaje odběratele Novin Červeného kříže po dobu 5 let od takovéhoto ukončení účasti.

 

V. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UŽIVATELE APLIKACE SINCH

JAK POUŽÍVÁME INFORMACE A VAŠE ÚDAJE
ČČK shromažďuje informace a údaje Vámi poskytnuté jako zájemcem o absolvování kurzu pořádaném ČČK nebo zájemcem o dobrovolnickou práci prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně. 

Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa a, pokud jsou poskytnuty, také datum narození, pohlaví, profilová fotografie, akademický titul, adresa trvalého bydliště, adresa aktuálního bydliště, rodné číslo, místo narození, zdravotní pojišťovna, číslo občanského průkazu, telefonní číslo, státní příslušnost, dostupnost či nedostupnost zadaná v osobním kalendáři a údaje o bankovním účtu, pokud například poskytujeme na Váš účet finanční prostředky, nebo pokud vy poukazujete platbu nám, nebo nastavujete pravidelnou platbu inkasem.
 • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie: (čl. 9 Nařízení): žádné.


ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zpracovává ČČK za účelem zřízení a vedení uživatelského účtu, evidence údajů pracovněprávní povahy, přizpůsobování pracovních podmínek Vašim potřebám, umožnění plnění pracovních úkolů (přidělování práce) a jejich organizace, zasílání e-mailových novinek s čerstvými informacemi na Váš e-mail, přizpůsobení uživatelského rozhraní Vašim potřebám a obstarávání návštěvnických dat pro zkvalitňování našich služeb.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

 • pro plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Českým červeným křížem,
 • pro naše oprávněné zájmy na budování kvalitní online identity a Váš souhlas se sběrem cookies,
 • pro vnitřní komunikaci se zájemcem o absolvování kurzu pořádaném ČČK a zájemcem o dobrovolnickou práci,
 • v souvislosti s plněním právních povinností ČČK, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a nebo EU, nebo
 • pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků ČČK (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů ČČK nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení mohou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČČK.


ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovávané osobní údaje jsou získávány přímo od zájemců o absolvování kurzu pořádaném ČČK a zájemců o dobrovolnickou práci, a to zejména v souvislosti s jejich registrací u ČČK a v rámci další komunikace s nimi ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které ČČK poskytnou.


DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu plnění smlouvy či jiného naplnění  zákonného důvodu a účelu zpracování a následné uchování s účelem oprávněného zájmu správce. 

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme dle účelu jejich zpracování po dobu:

 • Plnění smluvního vztahu – do ukončení smlouvy + 3 roky
 • Správa uživatelských účtů ke službám – do doby zrušení účtu
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových – max. 2 roky
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek – max. 1 rok
 • Provádění analýz a měření – max. 1 rok
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb firmy – do odvolání
 • Účetní a daňové účely 10 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění
 • Plnění ostatních zákonných povinností –  5 – 30 let dle doby uložené zákonem

NASTAVENÍ COOKIES
Cookies jsou malé datové soubory ukládané aplikací ČČK on Sinch na Váš disk, které obsahují data související s prohlížením naší aplikace. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu, načítání obsahu přizpůsobeného Vašim preferencím apod. Cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který udělujete prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Pokud nebudete chtít, aby naše aplikace cookies ukládala a využívala, můžete to zakázat několika kliknutími.

Jak změnit nastavení cookies ve svém prohlížeči naleznete na následujících odkazech:

 

VI. ZÁSADY MAILINGU

Pokud využijete některé z našich služeb, a to včetně on line nástrojů/služeb, jejichž primární funkcí je hromadné rozesílání e-mailů, můžeme Vás v budoucnu příležitostně oslovit prostřednictvím e-mailu s nabídkou obdobných služeb nebo akcí. Takový postup nám umožňuje § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti. Pokud si takové maily nebudete přát do budoucna dostávat, stačí provést odhlášení odběru kliknutím na odkaz v doručené zprávě.

 

VII. OBECNÉ INFORMACE O SOUHLASU A ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V některých výjimečných případech mohou být Vaše osobní údaje využity například k veřejné prezentaci a marketingové činnosti ČČK, nebo i jinak nad rámec ostatních zákonných titulů zpracování osobních údajů. Takto však mohou být Vaše osobní údaje využity pouze v případě, pokud k tomu ČČK udělíte souhlas, a to k uvedenému účelu a na období, po které bude možné údaje zpracovávat.
Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné. Souhlasem dáváte své svolení se zpracováním svých osobních údajů a činíte tak formou prohlášení, či jiným prokazatelným způsobem učiněným písemně, elektronicky či ústně (se záznamem). Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlas můžete kdykoliv odvolat zcela nebo částečně a odvolání souhlasu musí být stejně snadné, jako jej poskytnout. Souhlas lze odvolat prostřednictvím webových stránek ČČK, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla ČČK nebo na jeho e-mailovou adresu, jak jsou uvedeny výše (tj. způsobem, jakým byl původně udělen).

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno ČČK, může ČČK zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM
Souhlas se zpracováním udělujete na dobu v souhlasu uvedenou, která končí také odvoláním souhlasu (viz výše).

 

VII. POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vám, jako subjektům údajů, jejichž osobní údaje ČČK zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již výše uvedených také další práva uvedená níže.

ČČK se snaží vycházet Vám při naplňováním těchto práv v co největší míře vstříc.

PRÁVO NA INFORMACE A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM, OCHRANA PRÁV DLE § 27 a § 28 ZÁKONA:
Požádáte-li o informaci o zpracování svých osobních údajů, je Vám ČČK povinen tuto informaci  bez zbytečného odkladu předat. Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).


DLE ZÁKONA A  NAŘÍZENÍ MÁ SUBJEKT ÚDAJŮ ZEJMÉNA TATO PRÁVA:
Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo získat od ČČK potvrzení, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Máte právo (v případech stanovených Nařízením) požádat ČČK o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u ČČK .

Právo vznést námitku: Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést u ČČK námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů ČČK nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků ČČK.

Právo na přenositelnost údajů: Máte (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od ČČK a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

Tímto dozorovým úřadem je pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky www.uoou.cz.

Aktuální platné znění Zásad obsahujících informace a poučení o ochraně osobních údajů společností Český červený kříž je vždy zveřejněno na www.cervenykriz.eu/ochrana-osobnich-udaju

Pokud byste měl jakékoli dotazy nebo Vám bylo ve výše uvedených informacích něco nejasné, neváhejte nás kontaktovat na info@cervenykriz.eu , rádi odpovíme.


SEZNAM ZPRACOVATELŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLUPRACUJÍCÍCH S ČČK:

Asseco Solutions, a. s., Česká mailingová společnost, s. r. o., Česká pošta, s. p., GIFCOM, s. r. o., Inspirum Technologies, s.r.o., Sinch, s.r.o., Mezinárodní výbor Červeného kříže

 

Poslední revize: 07.07.2023