Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:

  • koordinuje činnost ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy v oblasti zahraničních vztahů a jim svěřených úsecích státní správy, působí k tomu, aby na těchto úsecích byly dodržovány závazky vyplývající pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jakož i z členství České republiky v mezinárodních organizacích,
  • plní úkoly při zabezpečování styků s Mezinárodním výborem Červeného kříže a mezinárodními trestními soudy a tribunály,
  • koordinuje a zabezpečuje přípravu, sjednávání a vnitrostátní projednávání mezinárodních smluv z oblasti mezinárodního humanitárního práva a trestního soudnictví,
  • sleduje dodržování a provádění mezinárodních smluv z oblasti mezinárodního humanitárního práva a trestního soudnictví z hlediska uplatňování zájmů zahraniční politiky České republiky,
  • uděluje souhlas v případech dovozu a vývozu vojenského materiálu,
  • šíří znalost mezinárodního humanitárního práva,
  • předsedá Národní skupině pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.