Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva

Vítejte na oficiálních stránkách Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva ČR.

Národní skupina pro implementaci Mezinárodního humanitárního práva vznikla dne 10. října 2011, kdy mezi jejími zakládajícími členy bylo podepsáno Ujednání o jejím ustavení. Členové Národní skupiny vycházejí z přesvědčení, že všeobecná znalost norem mezinárodního humanitárního práva je nejlepší zárukou jeho respektování a tím i ochrany obětí ozbrojených konfliktů (Preambule Ujednání).

Národní skupina se ve své činnosti řídí Zásadami činnosti národní skupiny pro implementaci MHP [+] a jednotlivé resorty a další účastníci Národní skupiny přitom vycházejí ze svých existujících kompetencí - v případě ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy tedy ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR [+], v případě ČČK ze zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK [+] a Statutu Mezinárodního hnutí ČK&ČP [+].

Funkční náplní Národní komise je především koordinovaná činnost při implementaci mezinárodního humanitárního práva v jednotlivých resortech.

Konkrétně se jedná o sledování a vyhodnocování aktuálních otázek souvisejících s rozvojem mezinárodního humanitárního práva ve světě a jeho řádné implementaci v České republice (jako například stále větší interakce a propojování s mezinárodním právem lidských práv; reakce na nové výzvy v souvislosti s vedením ozbrojených konfliktů – terorismus, vedení asymetrického boje; posílení ochrany civilistů apod.).

Formální ustavení Národní komise vyplývá z usnesení vlády ČR č. 1290 ze dne 14. listopadu 2007 [+].

Sídlo Národní skupiny & kontakt:
Ministerstvo zahraničních věcí, Mezinárodněprávní odbor, Toskánský palác, Hradčanské nám. 5, 118 00 Praha
tel.: 224 18 2409.
e-mail: nsmhp@cervenykriz.eu
webové stránky: www.nsmhp.cz

Koncept existence národních komisí pro implementaci mezinárodního humanitárního práva poprvé představil před zhruba patnácti lety Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK). MVČK se dlouhodobě zabývá rozvojem mezinárodního humanitárního práva a v působení specifického orgánu v každém státě, který by se komplexně věnoval problematice implementace mezinárodního humanitárního práva, viděl nástroj koordinované činnosti pro naplňování závazků států vyplývajících jim z podpisu Ženevských úmluv na ochranu obětí ozbrojených konfliktů z roku 1949 a jejich Dodatkových protokolů [+]. Tyto orgány v současnosti existují ve více než 100 státech světa (z toho přes 20 ve státech EU).

Stránky ICRC National Committees for the implementation of IHL