Národní skupina pro implementaci humanitárního práva

Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva vznikla dne 10. října 2011 na základě usnesení vlády ČR č. 1290 ze dne 14. listopadu 2007, kdy Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo obrany ČR a Český červený kříž (zakládající členové) slavnostně podepsaly Ujednání o ustavení Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Členové Národní skupiny vycházejí z přesvědčení, že všeobecná znalost norem mezinárodního humanitárního práva je nejlepší zárukou jeho respektování a tím i ochrany obětí ozbrojených konfliktů (Preambule Ujednání).

Národní skupině předsedá zástrupce Ministerstva zahrničních věcí (MZV), kterého může zastupovat zástupce Ministerstva obrany nebo Českého červeného kříže (ČČK). Tajemníkem Národní skupiny je pracovník mezinárodněprávního odboru MZV, webovou stránku skupiny vede ČČK. Členy Národní skupiny jsou dále zástupci ostatních ministerstev a akademických institucí.

Národní skupina je stálým koordinačním a poradním orgánem pro zúčastněné subjekty v otázkách souvisejících s problematikou mezinárodního humanitárního práva. Národní skupina se pravidelně setkává se zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK, ICRC).

Národní skupina se v rámci své pravidelné agendy schází alespoň třikrát ročně. K bodům agendy patří: příprava a plnění úkolů (obsažených v přijatých rezolucích a čestných závazcích) na/z Mezinárodních konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, dokument z Montreux, včetně Kodexu chování pro soukromé vojenské a bezpečnostní služby, ochrana kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu, mezinárodní trestní soudnictví, šíření znalostí o mezinárodním humanitárním právu.

 

podpis Ujednání dne 10.10.2011 na MZV ČR
podpis Ujednání dne 10.10.2011 na MZV
 

Národní skupina se ve své činnosti řídí Zásadami činnosti národní skupiny pro implementaci MHP [+], členové přitom vycházejí ze svých existujících kompetencí - v případě ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy zejména ze zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR [+], v případě ČČK ze zákona č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK [+] a Statutu Mezinárodního hnutí ČK&ČP [+].

Koncept existence národních komisí pro implementaci mezinárodního humanitárního práva inicioval Mezinárodní výbor Červeného kříže. MVČK se dlouhodobě zabývá rozvojem mezinárodního humanitárního práva a v působení specifického orgánu v každém státě, který by se komplexně věnoval problematice implementace mezinárodního humanitárního práva, viděl nástroj koordinované činnosti pro naplňování závazků států vyplývajících jim z ratifikace Ženevských úmluv na ochranu obětí ozbrojených konfliktů z roku 1949 a jejich Dodatkových protokolů [+]. Tyto orgány v současnosti existují ve více než 100 státech světa (z toho přes 20 ve státech EU).

Stránky ICRC National Committees for the implementation of IHL