Soukromé vojenské a bezpečností společnosti

V souvislosti s masivním působením soukromých vojenských a bezpečnostních společností v ozbrojených konfliktech (SVBS), ale i situacích nespadajících do právního rámce ozbrojeného konfliktu vyvstala v mezinárodním prostředí řada otázek ohledně jejich statusu, práva na užití síly, obecné vázanosti pravidly mezinárodního práva, respektu k lidským právům a jejich právní odpovědnosti (korporátní, individuální).

Všechny tyto skutečnosti přirozeně vytvářely silný tlak na právní regulaci této problematiky. Prvním krokem bylo v r. 2008 vydání tzv. Dokumentu z Montreux, který shrnuje mezinárodněprávní závazky států vůči SVBS působícím v situaci ozbrojeného konfliktu. Nejedná se o právně závaznou úpravu, ale o kompilaci stávajících pravidel mezinárodního humanitárního práva (MHP) a mezinárodního práva lidských práv (MPLP).

Již během procesu vzniku Dokumentu z Montreux však vyplynulo, že by bylo vhodné, aby i samotné SVBS byly určitým způsobem nápomocny regulaci tohoto odvětví. V r. 2009 proto vznikla tzv. druhá švýcarská iniciativa, jejímž cílem bylo vytvoření mezinárodního standardu autoregulace SVBS.  Jednání se zúčastnili zástupci států, významných společností (Dyncorp, Control Risks, G4S, Xe – pův. Blackwater), nevládních, zejména lidsko-právních organizací a akademičtí odborníci. Výsledkem je vydání Mezinárodního kodexu chování pro poskytovatele soukromých bezpečnostních služeb (Kodex), který ihned podepsalo 58 společností. Jejich počet v následujících letech strmě stoupal. V roce 2013 byla na základě Kodexu ustavena Asociace dohlížející nad jeho implementací a aplikací. Členy Asociace mohou být kromě SVBS i státy, mezinárodní organizace a zástupci občanského sektoru/nevládní organizace. V praxi tak vznikla trojpilířová struktura členů, která umožňuje poměrné zastoupení všech typů aktérů v orgánech Asociace. Česká republika se připojila k Dokumentu z Montreux v r. 2013, není však členem Asociace.

Česká republika je smluvní stranou všech relevantních mezinárodních smluv z oblasti mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv. V roce 2015 na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce Česká republika veřejně deklarovala čestný závazek schválený vládou v příloze usnesení ze dne 20. listopadu 2015 č. 950, podle nějž v návaznosti na přijetí vnitrostátní legislativní úpravy Česká republika vyvine veškeré úsilí k přijetí kodexu chování soukromých vojenských a bezpečnostních společností ve třetích zemích. Za tímto účelem Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva provedla podrobnou analýzu možných modelů řešení a následně zpracovala návrh Pravidel chování pro poskytovatele soukromých vojenských a bezpečnostních služeb během situace ozbrojeného konfliktu.

 


Souvisí s tématem: