Kdo jsme

Společnost Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Praze, IČO 00426547, je humanitární společností působící na celém území České republiky; existuje ze zákona. Je státem uznanou národní společností Červeného kříže ve smyslu mezinárodního práva; z hlediska vnitrostrátního práva je spolkem.

ČČK je součástí Mezinárodního Červeného kříže a řídí se Základními principy ČK&ČP.

Mezinárodním výborem Červeného kříže byl Český červený kříž uznán 25.08.1993. Za člena Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce byl následně přijat 25.10.1993.

Působí zejména v oblasti humanitární, sociální, zdravotní a zdravotně-výchovné. Naplňování poslání a plnění úkolů ČČK je všeobecně prospěšnou činností.

Červený kříž na bílém pozadí, kolem nápis Český červený kříž
Znak Českého červeného kříže

K 31.12.2023 měl ČČK celkem 13.711 členů a dobrovolníků*) sdružených v 417 Místních skupinách ČČK v 61 Oblastním spolku ČČK; počet zaměstnanců ČČK činil 640. V roce 2023 jsme poskytli pomoc a služby celkem 453.261 lidem.


*) započítáni jen členové, kteří v daném roce uhradili členský příspěvek; z dobrovolníků jsou započítání pouze ti, kteří s námi spolupracují stále (ale například zvládat pandemii Covid-19 v r. 2021 mám pomáhalo 13.969 dobrovolníků).

ČČK podle uvedeného zákona plní zejména tyto úkoly:

  • působí v oblasti civilní obrany a ochrany obyvatelstva a poskytuje pomoc v případech katastrof a jiných mimořádných událostí;
  • poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a další humanitární služby;
  • působí jako výlučně uznaná pomocná organizace vojenské zdravotnické služby;
  • šíří znalost Ženevských úmluv;
  • působí v oblasti zdravotně-výchovné a spolupracuje s poskytovateli zdravotní péče.

Český červený kříž navazuje na své předchůdce - na Vlastenecký pomocný spolek Červeného kříže pro Království české, který byl založen 5.září 1868 jako 13. národní společnost Červeného kříže na světě, a na Československý červený kříž, který byl založen 6.února 1919.

Český červený kříž vznikl rozdělením ČSČK jako jeho nástupnická organizace v ČR. Je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5090. Mezinárodním výborem Červeného kříže byl uznán 25.08.1993 (Circulaire du CICR  No. 570).