Registr pobočných spolků ČČK

Společnost ČČK, která je jako hlavní spolek právnickou osobou, zřizuje v souladu se Stanovami ČČK a dle § 219 občanského zákoníku pobočné spolky, jako své organizační jednotky. Úplný přehled pobočných spolků je uveden ve spolkovém rejstříku.

Právní osobnost (právní subjektivitu) - odvozenou od právní osobnosti Společnosti ČČK - mohou mít jen následující organizační jednotky ČČK:

 • Oblastní spolky ČČK,
 • Zvláštní složky ČČK (fakultativně),
 • Místní skupiny ČČK (fakultativně),

vždy pouze za podmínky zápisu do spolkového rejstříku na základě registrace u Výkonné rady ČČK (viz §§ 62, 65 Stanov ČČK).

Ostatní organizační jednotky ČČK právní osobnost nemají a nemohou samostatně právně jednat (to se týká především Místních skupin ČČK, které obecně právní subjektivitu měly do 31.12.2013).

Údaje o pobočných spolcích zapsané v registraci u VR ČČK jsou vedeny v Registru pobočných spolků ČČK spravovaném Sekretariátem Úřadu ČČK. Údaje z registru jsou předávány k zápisu do spolkového rejstříku.

Registraci u VR ČČK a údaje vedené v registru osvědčuje pobočný spolek navenek svým Registračním listem, resp. Výpisem z registru, vydaným Úřadem ČČK. Pobočný spolek nemůže namítat, že údaje vedené v registru neodpovídají skutečnosti.

A. Oblastní spolky ČČK

Na našich stránkách jsou dostupné tyto údaje z registru:

 • název a sídlo OS ČČK
 • územní působnost OS ČČK (okres / obvod)
 • IČO
 • zástupci OS ČČK (předseda a místopředseda OVR ČČK, ředitel Úřadu OS ČČK)
 • dozorčí rada OS ČČK (předseda a členové)
 • registrace u VR ČČK (datum, registrační číslo)

Uvedené údaje (navíc s údaji kontaktními) najdete v  adresáři OS ČČK nebo přímo na adrese ve tvaru www.cervenykriz.eu/nazev OS CCK.

B. Zvláštní složky ČČK mající právní osobnost

 • Dětská odborná léčebna Ch. G. Masarykové, pobočný spolek ČČK
  IČO: 42726646
  sídlo: Bukovany čp. 1, 262 72 pošta Březnice
  statutární orgán (ředitel): JUDr. Alice Opočenská, MPA
  registrace u VR ČČK (vydání zřizovací listiny): usnesení č.80/2010 z 11.12.2010, na dobu neurčitou.

C. Místní skupiny ČČK mající právní osobnost

 • V registru není zapsána žádná taková MS ČČK.