Organizační struktura Českého červeného kříže

Společnost Český červený kříž je hlavním spolkem, který tvoří všechny Oblastní spolky ČČK, registrované u Výkonné rady ČČK. Orgány ČČK jsou:

 • nejvyšší orgán: Shromáždění delegátů (tvoří jej delegáti zvolení Oblastními spolky ČČK),
 • statutární orgán: prezident ČČK,
 • Výkonná rada ČČK,
 • kontrolní komise: Dozorčí rada ČČK.

Výkonná rada zřizuje Úřad Českého červeného kříže, jako odborný orgán Společnosti ČČK.

Jednotlivé Oblastní spolky ČČK (OS ČČK) jsou pobočnými spolky Společnosti ČČK. Vnitřně se člení na Místní skupiny ČČK (MS ČČK) registrované u místně příslušné Oblastní výkonné rady ČČK (OVR ČČK). Orgány OS ČČK jsou:

 • nejvyšší orgán: Valné shromáždění OS ČČK (tvoří je delegáti zvoleni MS ČČK),
 • statutární orgán: předseda OVR ČČK,
 • Oblastní výkonná rada ČČK,
 • kontrolní komise: Dozorčí rada OS ČČK.

Oblastní výkonná rada zřizuje Úřad Oblastního spolku ČČK, jako odborný orgán OS ČČK.

Každý OS ČČK má určenu oblast územní působnosti (zpravidla okres, resp. městský obvod).

Údaje o OS ČČK jsou zapsány v registru pobočných spolků. Základní údaje o kterémkoli Oblastním spolku ČČK z registru  můžete najít v adresáři.

V každém kraji je Výkonnou radou ČČK jeden z OS ČČK pověřen pro jednání s krajskými institucemi (ve věcech aktivit ČČK celokrajského rozsahu). Jde o tzv. pověřený oblastní spolek. Zde najdete seznam pověřených OS ČČK.

Místní skupiny ČČK jsou organizačními jednotkami příslušného OS ČČK, a to obecně bez právní osobnosti (zanikla k 31.12.2013). Sdružují se v nich členové ČČK, MS ČČK musí mít minimálně 5 členů. Jejími orgány jsou:

 • nejvyšší orgán: valná hromada MS ČČK (shromáždění všech členů registrovaných v místní skupině),
 • statutární orgán: předseda MS ČČK,
 • představenstvo MS ČČK,
 • kontrolní orgán: revizoři MS ČČK.

Každá MS ČČK má určenu svou oblast působnosti (zpravidla obec, resp. její část).

Právní osobnost (právní subjektivitu) mají:

 • Společnost ČČK, jako právnická osoba;
 • Oblastní spolky ČČK, jako její pobočné spolky, jejichž právní osobnost je odvozena od právní osobnosti Společnosti ČČK;
 • Zvláštní složky ČČK, pokud jejich statut určí, že jsou pobočnými spolky, jejichž právní osobnost je pak odvozena od právní osobnosti Společnosti ČČK (viz Registr pobočných spolků). V opačném případě mohou právně jednat jen v rámci zmocnění VR ČČK*).

Místní skupiny ČČK obecně právní osobnost nemají a mohou právně jednat jen v rámci zmocnění OVR ČČK, u níž jsou registrovány. Výjimku tvoří MS ČČK, které VR ČČK registrovala jako pobočné spolky, jejichž právní osobnost je pak odvozena od právní osobnosti Společnosti ČČK (viz Registr pobočných spolků).

Jednání za Společnost ČČK a OS ČČK: Krom statutárních orgánů ČČK a OS ČČK (prezident ČČK, předseda OVR ČČK) mohou být ustanoveni v souladu s § 64 Stanov ČČK další zástupci příslušného subjektu; jsou jimi zpravidla ředitel Úřadu ČČK, resp. úřadu OS ČČK.

Jednoduché schéma organizační struktury ČČK vidíte na následujícím obrázku:

Organizační schéma Českého červeného kříže. Národní společnost se dělí na Oblastní spolky, ty se dále dělí na Místní skupiny.
 

Vysvětlivky: NS ČČK = Národní společnost Český červený kříž, OS = oblastní spolek ČČK, MS = místní skupina ČČK

Podrobnější informace o organizační struktuře ČČK naleznete ve Stanovách ČČK.


*) Zvláštními složkami ČČK jsou: