Zákon č. 126/1992 Sb.
o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o ČSČK

§1

(1) Znaku červený kříž na bílém poli a slov "červený kříž" nebo "ženevský kříž" chráněných Ženevskými úmluvami z 12. srpna 1949, o ochraně obětí války, ve znění dodatkových protokolů k těmto úmluvám z 8. června 1977 (dále jen "Ženevské úmluvy") smí na území České a Slovenské Federativní Republiky v době míru užívat pouze:

a) vojenská zdravotnická služba k označení a na ochranu zdravotnických útvarů a ústavů, personálu a materiálu chráněných Ženevskými úmluvami a ostatními mezinárodními úmluvami upravujícími obdobné věci, jimiž je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána;

b) Československý červený kříž (§3), jeho ústavy a zařízení, při své činnosti v případech uvedených pod písmenem a) a při své jiné činnosti v době míru za podmínek stanovených Ženevskými úmluvami;

c) mezinárodní organizace Červeného kříže a jejich personál;

d) provozovatelé vozidel určených jako ambulance a provozovatelé záchranných stanic výlučně určených k bezplatnému ošetřování raněných nebo nemocných k označení těchto ambulancí a záchranných stanic v době míru, avšak jen s výslovným souhlasem Československého červeného kříže (§3).

(2) Pro jiné účely nebo jinými fyzickými nebo právnickými osobami nesmí být znaku a názvu uvedených v odstavci 1 nebo znaku a názvu je napodobujících užíváno.

§2

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neoprávněně použije znak nebo název uvedený v § 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 10 000 Kč,

b) 50 000 Kč, jde-li o jednání v době událostí, na něž se vztahují Ženevské úmluvy.

(3) Výnosy z pokut uložených podle odstavce 1 plynou ve prospěch Československého červeného kříže.

(4) Neoprávněné označení věci znakem nebo názvem uvedeným v §1 je povinen neprodleně odstranit držitel věci; neučiní-li tak, rozhodne příslušný správní orgán o odstranění neoprávněného označení na náklad držitele. Nelze-li neoprávněné označení z věci odstranit, vysloví příslušný správní orgán propadnutí nebo zabrání věci, a to i když k projednání přestupku podle odstavce 1 nebo k projednání trestného činu nedošlo; propadlá nebo zabraná věc připadá bez náhrady Československému červenému kříži.

Plné znění zákona č. 126/1992

Zákon č. 40/2009 Sb.
trestní zákoník

§ 415

Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků

(1) Kdo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu nebo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije označení Červeného kříže nebo jiných rozlišovacích znaků nebo barev uznávaných mezinárodním právem pro označení zdravotnických institucí nebo dopravních prostředků zdravotnické pomoci nebo evakuace,bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.

(2) Stejně bude potrestán, kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu zneužije znaku Organizace spojených národů anebo vlajky nebo státního nebo vojenského znaku, insignie nebo stejnokroje neutrálního nebo jiného státu, který není stranou v konfliktu.

(3) Odnětím svobody na pět až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2

a) smrt nebo těžkou újmu na zdraví,

b) škodu velkého rozsahu, nebo

c) odvetná opatření druhé válčící strany nebo druhé strany ozbrojeného konfliktu stejného nebo obdobného charakteru. 

(4) Příprava je trestná.

Zákon č. 418/2011 Sb.
o trestní odpovědnosti právnických osob

V souladu s § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se může trestného činu Zneužívání mezinárodně uznávaných a státních znaků dopustit i osoba právnická.