Ochrana škol za ozbrojeného konfliktu

Mezinárodněprávní rámec ochrany škol za ozbrojeného konfliktu představuje soubor pravidel platných během ozbrojeného konfliktu.

V rámci režimu mezinárodního humanitárního práva  jsou školy chráněny obecně jako civilní objekty. V praxi se však v posledních letech ve světě zvyšují útoky na školy a univerzity a školy jsou rovněž využívány k podpoře vojenské činnosti (např. sklad zbraní či detenční zařízení). Z tohoto důvodu byla v roce 2015 z podnětu Argentiny a Norska přijata na mezinárodní konferenci v Oslo Deklarace o bezpečných školách

Česká republika se na této konferenci k Deklaraci přihlásila. Deklarace je politickým závazkem zúčastněných států na základě konkrétních sedmi kroků posílit ochranu studentů, učitelů a vzdělávacích zařízení během ozbrojeného konfliktu.

Součástí  Deklarace jsou rovněž  Směrnice k ochraně škol a univerzit před vojenským užitím během ozbrojeného konfliktu.

Nejedná se o mezinárodní smlouvu, jde o právně nezávazný dokument, který připomíná již existující mezinárodněprávní závazky států k ochraně škol a univerzit v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.