Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce

Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce zasedá zpravidla ve čtyřletém intervalu. Jedná se o největší a nejvýznamnější akci v agendě humanitární pomoci a humanitárního práva. Konference se účastní vládní delegace smluvních stran Ženevských úmluv z roku 1949 a delegace všech složek Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, tj. národních společností Červeného kříže (Červeného, půlměsíce, Davodivy hvězdy), Mezinárodního výboru Červeného kříže a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Z České republiky jsou tradičně vyslány dvě delegace se samostatným hlasovacím právem. Jedná se o vládní delegaci složenou z řad zástupců dotčených resortů a národní delegaci Českého červeného kříže. Každá z těchto konferencí je tematicky uvozena do konkrétních oblastí.

Cílem konference je konsensuální přijetí rezolucí na daná témata a dále dobrovolné přijetí tzv. čestných závazků („pledges“). Jedná se o slavnostní sliby jednotlivých států a dalších entit (EU, národní společnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce). ČR i EU přijímá vždy několik takovýchto čestných závazků, v následném 4letém cyklu podává Mezinárodnímu výboru Červeného kříže informace o plnění. 

V ČR koordinace příprav na konferenci, její vyhodnocení, včetně stanovení konkrétních úkolů v rámci čestných závazků a implementace výsledků probíhá zejména prostřednictvím Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, zásady pro postup delegace jsou schvalovány následně vládou ČR v rámci návrhu na obeslání mezinárodní konference.