Ministerstvo zdravotnictní

Ministerstvo zdravotnictví v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:

  • zajišťuje přístup České republiky k mezinárodním úmluvám z oblasti mezinárodního humanitárního práva, pokud náležejí do jeho kompetence;
  • zajišťuje implementaci úmluv mezinárodního humanitárního práva v rámci své kompetence, tj. například v souvislosti s ochranou humanitárních a zdravotnických pracovníků;
  • koordinuje a metodicky řídí činnost zdravotnické záchranné služby;
  • šíří znalost mezinárodního humanitárního práva v rámci zdravotnické záchranné služby i v rámci tzv. Emergency Medical Teamu České republiky
    • EMT je nyní v procesu získání klasifikace od WHO;
  • působí jako člen Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva;
  • poskytuje ČČK neinvestiční finanční prostředky na činnost ČČK v souladu se Ženevskými úmluvami.