Aktuality z činnosti Národní skupiny

Aktualita č.50 - Zasedání NS MHP

Dne 13. 11. 2023 se v Černínském paláci MZV ČR konalo zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). Zpráva o plnění čestných závazků, přijatých EU a jejími členskými státy na 33. mezinárodní konferenci Červeného kříže, je dokončena a bude zaslána ESVA. Zpráva o plnění čestných závazků ČR bude dokončena začátkem roku 2024 a následně zveřejněna na stránkách konference. Vzhledem k nadcházející 34. konferenci ICRC, která se uskuteční v říjnu 2024 v Ženevě, na příštím zasedání NS MHP bude potřeba začít s přípravou národních čestných závazků pro nadcházející období. V rámci bodu ochrana kulturních statků za ozbrojeného konfliktu byla NS MHP informována o pokračující přípravě inventářů podle čl. 5 Druhého protokolu Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, přičemž zvolený postup předpokládá v prvním kroku zápis národních kulturních památek a památek zapsaných na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Pokračují rovněž přípravy umístění znaku zvýšené ochrany na vilu Tugendhat. Dále byla diskutována vnitrostátní praxe při stíhání trestných činů podle MHP a mezinárodního trestního práva a návrh zaměřit se na šíření MHP v soudnictví a dalších orgánech činných v trestním řízení, v rámci jednoho z čestných závazků, které si budeme formulovat pro nadcházející 34. konferenci ICRC. NS MHP se bude dále zabývat také otázkou implementace Deklarace EWIPA (viz níže - aktulita č.48) z pohledu konkrétních implementačních doporučení, která obsahuje zpráva ICRC z r. 2022 pro tuto oblast. 
-mzv-


Aktualita č.49 - Zasedání NS MHP

Dne 20. 4. 2023 se v Černínském paláci MZV ČR konalo zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). Proběhla diskuze k finalizaci zprávy o plnění čestných závazků ČR a EU přijatých na 33. mezinárodní konferenci ICRC. NS MHP byla informována o plánovaném zápisu Českého Krumlova na seznam kulturních statků pod zvýšenou ochranou a o pracovní skupině NPÚ pro krizové plány, které by měly vzniknout pro všechny objekty ve správě NPÚ. Byla rovněž představena iniciativa UNESCO na vytvoření seznamu národních expertů pro vysílání jako mezinárodní technická podpora k ochraně kulturních statků pod hlavičkou UNESCO v krizových situacích. V rámci bodu k mezinárodnímu trestnímu soudnictví a mezinárodnímu trestnímu právu proběhla diskuze mj. k šíření mezinárodního humanitárního práva v rámci vnitrostátní soudní soustavy a dalších orgánech činným v trestním řízení. NS MHP byla informována o možnostech, resp. úskalích zařazení tématu MHP do aktuálně revidovaných rámcových vzdělávacích programů pro ZŠ a SŠ, školy však mají již nyní k disposici materiály a metodické doporučení k výuce MHP, připravené ve spolupráci s ČCK. Na podzim loňského roku přijala RB OSN rezoluci č. 2664, která vytváří obecnou humanitární výjimku ze sankčních režimů přijatých Radou bezpečnosti, podle níž se sankce nevztahují na poskytování finančních prostředků či ekonomických zdrojů, jakož i zboží a služeb, nezbytných k zajištění humanitární pomoci nebo podpoře jiných činností ve prospěch základních lidských potřeb. Na úrovni EU nyní probíhá diskuze k zavedení této humanitární výjimky  i do tzv. autonomních sankčních režimů EU.
-mzv-


Aktualita č.48 - Zasedání NS MHP

Dne 3. 11. 2022 se v Černínském paláci MZV ČR konalo zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). Byl diskutován pokrok v přípravě národní zprávy o plnění čestných závazků ČR a EU přijatých na 33. mezinárodní konference Červeného kříže, která je již téměř hotová. NS MHP byla informována o zahájení přípravy inventářů podle čl. 5 Druhého protokolu Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu. V rámci bodu k mezinárodnímu trestnímu soudnictví a mezinárodnímu trestnímu právu proběhla diskuze mj. k možnosti uzavření dohody o výkonu rozsudků s ICC, resp. s Kosovskými specializovanými komorami. Zástupce ČČK informoval o nově publikované Zprávě ICRC o digitální formě znaku červeného kříže, červeného půlměsíce a červeného krystalu, která by měla otevřít širokou debatu, jejímž výstupem by mělo být vytvoření „digitálního znaku“ pro jeho použití v kyberprostoru, který je rovněž "válčištěm". MZV představilo Zprávu o implementaci Obecných zásad EU na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva, která byla vydána v červnu 2022 a je přehledem akcí, které EU uskutečnila na podporu dodržování mezinárodního humanitárního práva v tomto roce. MZV dále informovalo o Politické deklaraci o zvýšení ochrany civilistů před humanitárními následky používání výbušných zbraní v obydlených oblastech (tzv. EWIPA Deklarace), která měla být (a byla) podepsána v Dublinu 18. 11. 2022. K deklaraci se připojilo 83 států, včetně ČR (informace ČČK o deklaraci: zde).
-mzv-


Aktualita č.47 - Zasedání NS MHP

Dne 28. dubna 2022 se v Černínském paláci zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Na programu bylo plnění akčního plánu závazků a rezolucí 33. mezinárodní konference Červeného kříže, o jejichž plnění je třeba ICRC informovat v létě 2023. Většina závazků je splněna nebo plněna. V oblasti ochrany kulturních statků za ozbrojeného konfliktu MZV informovalo o proběhnuvších jednáních smluvních stran Haagské úmluvy, Druhého protokolu a Výboru pro ochranu kult. statků za ozbrojeného konfliktu a jeho podvýboru. Úkolem podvýboru je vypracovat návrh změny „guidelines“ posilující monitoring a dohled Výboru nad dodržováním Druhého protokolu, zejména v krizových situacích. Dalším tématem byly aktuální právní otázky mezinárodního trestního soudnictví. MV informovalo o stavu projednávání návrhu zákona o bezpečnostní činnosti, který by měl jít v květnu do meziresortního připomínkového řízení a v září do vlády. NSMHP byla informována o Zprávě o porušování mezinárodního humanitárního práva, lidských práv, válečných zločinech a zločinech proti lidskosti spáchaných na Ukrajině od 24. 2. 2022.
-cck-


Aktualita č.46 - Zasedání NS MHP

Dne 20. září 2021 se v Černínském paláci (po pauze způsobené opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19) konalo  zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Jedním z hlavních témat byla revize plnění úkolů vyplývajících z 
33. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskutečnila ve dnech 9. – 12. prosince 2019 v Ženevě, a jejich případná bližší specifikace. Dále byla probírána příprava na nadcházející jednání smluvních stran Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků během ozbrojeného konfliktu, smluvních stran Druhého protokolu a Výboru pro ochranu kulturních statků (zasedání se budou konat na přelomu listopadu a prosince t. r.), přičemž v této souvislosti byly zmíněny dosavadní výsledky jednání ad hoc podvýboru k monitorování a dohledu (zejména „v extrémních mimořádných situacích“), ustaveného Výborem na jeho loňském zasedání. Národní skupina též diskutovala o praxi ČR při označování kulturních statků a vypracování seznamu památek / inventáře pro účely Haagské úmluvy o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu – příslušné resorty prověří dosavadní praxi a zváží další možný postup. Národní skupina byla seznámena s proběhnuvšími regionálními konzultacemi k ochraně škol v ozbrojených konfliktech a nadcházejícím čtvrtým celosvětovým zasedáním iniciativy, které se koná v říjnu t. r., a byla informována o jednání, organizovaném ICRC v červnu t. r. a týkajícím se vypracovávání dobrovolných zpráv o implementaci MHP, jakož i o nadcházejícím univerzálním setkání národních skupin pro implementaci mezinárodního humanitárního práva, které proběhne online v prosinci t. r. V neposlední řadě pak byla diskutována témata pro pořádání kulatého stolu na téma mezinárodního humanitárního práva v roce 2022.
-nsmhp-


Aktualita č.45 - Zasedání NS MHP

Dne 1. října 2020 se uskutečnilo zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Hlavním tématem bylo zpracování a rozdělení úkolů vyplývajících z 
33. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskutečnila ve dnech 9. – 12. prosince 2019 v Ženevě, kde byla diskutována témata související s ochranou civilistů v době ozbrojeného konfliktu a přírodních katastrof, jejich přístup k humanitární pomoci a zdravotní péči a otázky související s posílením pravidel mezinárodního humanitárního práva. NS MHP dále diskutovala o přípravách na nadcházející prosincové zasedání Výboru na ochranu kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu, o nové podobě internetové stránky Národní skupiny a o dokončení návrhu pravidel chování pro poskytovatele soukromých vojenských a bezpečnostních služeb během ozbrojeného konfliktu. Zasedání NS MHP se konalo v sídle ČČK.
-nsmhp- 


Aktualita č.44 - Zasedání NS MHP

Dne 21. října 2019 se uskutečnilo třetí letošní zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Hlavním tématem byla příprava na 33. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskuteční 9. – 12. prosince 2019 v Ženevě. Konference se zúčastní zástupci smluvních stran Ženevských úmluv z roku 1949, národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, Mezinárodního výboru Červeného kříže a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a další. Z České republiky budou tradičně vyslány dvě samostatné delegace. Jedná se o vládní delegaci složenou z řad zástupců dotčených resortů a národní delegaci Českého červeného kříže. Mottem této Konference je „Jednej dnes, formuješ zítřek“. Účastnící budou diskutovat témata související s ochranou civilistů v době ozbrojeného konfliktu a přírodních katastrof, jejich přístup k humanitární pomoci a zdravotní péči a otázky související s posílením pravidel mezinárodního humanitárního práva. Cílem konference je konsensuální přijetí rezolucí na daná témata a dále dobrovolné přijetí tzv. čestných závazků („pledges“).
-nsmhp-


Aktualita č.43 - Zasedání NS MHP

Dne 17. června 2019 se uskutečnilo druhé letošní zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Hlavním tématem jednání byla příprava na 33. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskuteční v prosinci 2019 v Ženevě. Skupina se setkala s paní Evou Svobodovou, zástupkyní ředitelky odboru mezinárodního práva a humanitární politiky Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK). Odpoledne Národní skupina uspořádala diskusní seminář na téma poskytování humanitární pomoci a ochrany humanitárních pracovníků v situacích ozbrojeného konfliktu. Akce byla pořádána k připomenutí si 70. výročí přijetí čtyř Ženevských úmluv na ochranu obětí ozbrojených konfliktů (1949). Diskuze se účastnila zástupkyně MVČK, prezident Českého červeného kříže, pracovníci příslušných resortů a zástupci nevládních organizací působících v oblastech ozbrojených konfliktů.
-nsmhp-


Aktualita č.42 - Panelová diskuze k ochraně humanitárních pracovníků v situacích ozbrojeného konfliktu

Ministerstvo zahraničních věcí z titulu předsedy NS MHP uspořádalo 17. června 2019 diskusní seminář na téma poskytování humanitární pomoci a ochrany humanitárních pracovníků v situacích ozbrojeného konfliktu. Akce byla pořádána k 70. výročí přijetí čtyř Ženevských úmluv na ochranu obětí ozbrojených konfliktů (1949). Diskuze se účastnila zástupkyně Mezinárodního výboru Červeného kříže (ICRC), prezident Českého červeného kříže, pracovníci příslušných resortů a zástupci nevládních organizací působících v oblastech ozbrojených konfliktů [celý text zprávy].
-mzv-


Aktualita č.41 - Zasedání NS MHP

Dne 28. března 2019 se uskutečnilo první letošní zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. NS MHP zasedla v sídle Českého červeného kříže. Hlavním tématem jednání byla příprava na 33. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce, která se uskuteční v prosinci 2019 v Ženevě.
-nsmhp-


Aktualita č.40 - Zasedání NS MHP

Dne 10. prosince 2018 se uskutečnilo čtvrté letošní zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). NS MHP přivítala informaci, že Výbor na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu na svém 13. zasedání dne 7. prosince v Paříži na půdě UNESCO rozhodl o zápisu vily Tugendhat na seznam se zvýšenou ochranou podle čl. 10 Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954. Doposud je na tomto seznamu zapsáno 17 kulturních statků z celého světa. NS MHP se dále věnovala problematice návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách, Kodexu chování pro tyto služby, vyhodnocování čestných závazků ČR přednesených na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce a přípravě na 33. Konferenci.
-nsmhp-


Aktualita č.39 - Zasedání NS MHP

Dne 3. října 2018 se uskutečnilo třetí letošní zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva. Národní skupina přivítala informaci Červeného kříže, že se v Českých Budějovicích vyřešil případ fasády jednoho z panelových domů, která vyobrazovala červené kříže. Fasáda byla na náklady bytového družstva upravena. NS MHP se věnovala zejména problematice Výboru na ochranu kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu, návrhu zákona o soukromých bezpečnostních službách a Kodexu chování pro tyto služby.
-nsmhp-


Aktualita č.38 - MZV ČR uspořádalo diskusní seminář k ochraně kulturních statků

Ministerstvo zahraničních věcí ČR uspořádalo 19. června 2018 diskusní seminář na téma mezinárodněprávní ochrany kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu. Akce se odehrála za přítomnosti experta na danou problematiku v UNESCO Jana Hladíka, prezidenta Českého červeného kříže Marka Jukla a pracovníků příslušných resortů a dalších českých úřadů a univerzit [celý text zprávy].
-mzv-

» informace o akci na stránkách ČČK


Aktualita č.37 - Dokument Znak Červeného kříže, jeho ochrana a užívání

Národní skupina pro implementaci mezinárodního humanitárního práva na svém zasedání dne 19.6.2018 vydala aktualizovaný dokument Znak Červeného kříže, jeho ochrana a užívání (původní znění bylo ná rodní skupinou vydáno v roce 2013). Dokument připravil ČČK ve spolupráci s MZV a MV ČR a na základě připomínek ostatních resortů. Další informace ze zasedání NS MHP přineseme zde.

-ččk-


Aktualita č.36 - Zasedání NS MHP

Dne 26. března 2018 se uskutečnilo první letošní zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). NS MHP diskutovala zejména problematiku ochrany kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu, včetně přípravy semináře na toto téma, který by se měl uskutečnit v červnu 2018. Skupina dále pokračovala v přípravě materiálu o použití znaku červeného kříže.

-nsmhp-


Aktualita č.35 - Zasedání NS MHP

Dne 15. prosince 2017 se uskutečnilo setkání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). NS MHP si vyslechla zprávu z proběhlých zasedání smluvních stran Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu, Druhého Protokolu k této úmluvě a Výboru na ochranu kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu, kterou předneslo Ministerstvo kultury. ČR byla pro rok 2018 zvolena členem byra tohoto Výboru. NS MHP dále diskutovala body své pravidelné agendy jednání a setkala se se zástupci Mezinárodního výboru Červeného kříže.

-nsmhp-


Aktualita č.34 - Vydána Příručka práva ozbrojeného konfliktu pro ozbrojené síly

Ministerstvo obrany a Český červený kříž vydali publikaci F.de Mulinena Příručka práva ozbrojeného konfliktu pro ozbrojené síly. Publikace je určena pro potřeby šíření MHP v rezortu obrany a pro diseminační aktivity Českého červeného kříže. Její vydání je dokladem dobré spolupráce obou institucí, neboť šíření znalostí MHP je jejich společným úkolem [více].

-ččk-


Aktualita č.33 - Zasedání NS MHP

Dne 18. září 2017 se uskutečnilo setkání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). NS MHP diskutovala čtyřletý akční plán skupiny k plnění závazků přijatých v podobě rezolucí a čestných závazků ČR i EU na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v prosinci 2015. Skupina pokračovala v identifikaci konkrétních úkolů, kterými se v následujícím období bude zabývat, včetně diseminačních aktivit v oblasti MHP. NS MHP rovněž prodiskutovala témata vztahující se k agendě ochrany kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, dokumentu z Montreux a mezinárodnímu trestnímu soudnictví. Dne 15. prosince proběhne setkání Národní skupiny se zástupci ICRC.

-nsmhp-


Aktualita č.32 - Zasedání NS MHP

Dne 14. dubna 2017 se uskutečnilo setkání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). NS MHP diskutovala čtyřletý akční plán skupiny k plnění závazků přijatých v podobě rezolucí a čestných závazků ČR i EU na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v prosinci 2015. Skupina pokračovala v identifikaci konkrétních úkolů, kterými se v následujícím období bude zabývat. Mezi tyto úkoly patří např. provedení analýzy trestněprávní legislativy v oblasti sexuálního a genderového násilí v době ozbrojeného konfliktu. Hlavním tématem jednání byla činnost Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, jehož je ČR pro období 2015-2019 členem, z pohledu priorit České republiky.

-nsmhp-


Aktualita č.31 - Zasedání NS MHP

Dne 15. prosince 2016 se uskutečnilo třetí setkání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP) za účasti zástupců MZV, MO, ČČK, MV, MS, MK, MŽP, MŠMT a ÚMV. NS MHP diskutovala čtyřletý akční plán skupiny k plnění závazků ČR i EU přijatých na 32. Mezinárodní konferenci ČK&ČP. V návaznosti na rezoluce přijaté 32. Mezinárodní konferencí byla v Ženevě zahájena navazující jednání k problematice zadržování osob v ozbrojených konfliktech a posílení dodržování mezinárodního humanitárního práva, jejichž výsledky by měly být představeny 33. Konferenci. NS MHP se usnesla na vytvoření pracovní skupiny k tvorbě národní pozice k výkladu pojmu přímá účast na nepřátelství a dále, že v souvislosti s rezolucí č. 1 bude diskutována pozice ČR k problematice zadržování... [plný text zprávy]

-nsmhp-


Aktualita č.30 - Zasedání NS MHP

Druhé zasedání setkání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva v roce 2016 se konalo v prostoráchÚřadu ČČK v Praze dne 28. června za účasti MZV, MO, ČČK, MV, MS, MK, MŽP, MZdr a ÚMV. NS MHP zejména diskutovala čtyřletý akční plán k plnění závazků 32. Mezinárodní konference ČK&ČP. Dále byla na zasedání diskutována aktuální témata - problematika zahraničních bojovníků a příprava vnitrostátní legislativy týkající se kriminalizace jejich působení, anebo v návaznosti na tzv. Dokument z Montreux stav projednávání návrhu zákona o soukromé bezpečnostní činnosti... [plný text zprávy]

-nsmhp-


Aktualita č.29 - Seminář k aktuálním otázkám mezinárodního humanitárního práva

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky uspořádalo dne dne 7. června 2016 odborný seminář v angličtině k aktuálním otázkám mezinárodního humanitárního práva za účasti expertů z Mezinárodního výboru Červeného kříže... [celý text aktuality]

-mzv-


Aktualita č.28 - Zasedání NS MHP

První setkání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva v roce 2016 se konalo na MZV dne 14. března za účasti MZV, MO, ČČK, MV, MS, MK, MŠMT, MZdr a ÚMV. Shrnuta byla 32. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jež se uskutečnila ve dnech 8. až 10. prosince 2015 v Ženevě. MZV informovalo o druhém zasedání Fóra Dokumentu z Montreux, MS kontaktovalo Mechanismus pro mezinárodní trestní tribunály, MK podalo informace o zvolení ČR do Výboru pro ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu na období 2015-2019. Diskutována byla aktuální témata např. problematika zahraničních bojovníků, revize tzv. Tallinského manuálu a první zasedání Komise pro zmizelé osoby v Haagu... [plný text zprávy]

-nsmhp-


Aktualita č.27 - Zasedání NS MHP

Čtvrté jednání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva v r.2015 se konalo dne 9. listopadu v prostorách MZV za účasti zástupců MZV, MO, MV, MS, MK, MZdr, MŽP, ČČK a ÚMV. V souvislosti s nadcházející 32. Mezinárodní konferencí ČK a ČP ve dnech 8. až 10. prosince 2015 v Ženevě se skupina zabývala přípravou účasti české delegace na konferenci a návrhem tzv. čestných závazků z oblasti mezinárodního humanitárního práva za ČR, jakož i za EU, které budou na konferenci přijaty. Vyhodnotila také plnění závazků z předchozí konference... [plný text zprávy]

-nsmhp-


Aktualita č.26 - Seminář MZV ČR k 70 letům vzniku mezinárodního trestního soudnictví

Ministerstvo zahraničních věcí pořádá 16.12.2015 od 14:00 seminář k 70 letům od vzniku mezinárodního trestního soudnictví. Vyrovnalo se mezinárodní společenství se zločiny podle mezinárodního práva nebo stále existují činy, před nimiž svět, potažmo česká společnost, zavírá oči? Jaká je budoucnost mezinárodního trestního soudnictví? Jakým výzvám čelí Mezinárodní trestní soud a jaké jsou limity jeho působení? [Blížší informace o semináři + registrace]

-mzv-


Aktualita č.25 - kurz Základy práva ozbrojených konfliktů pro příslušníky právní služby AČR

Ve spolupráci MO a ČČK se konal kurz Základy práva ozbrojených konfliktů pro příslušníky právní služby AČR. Kurz proběhl ve dnech 7.-8.10.2015 v prostorách Úřadu ČČK v Praze... [více]

-ččk,mo-


Aktualita č.24 - Zasedání NS MHP

Třetí letošní jednání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP) se konalo dne 15. září 2015 v prostorách MZV za účasti zástupců MZV, MO, MV, MS, MK, MZdr a Českého Červeného kříže. V souvislosti s nadcházející 32. Mezinárodní konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jež proběhne 8. až 10. prosince 2015 v Ženevě, se skupina zabývala zejména přípravou účasti české delegace na konferenci a návrhem tzv. čestných závazků z oblasti mezinárodního humanitárního práva za ČR, jakož i za EU, které budou na konferenci přijaty. MZV seznámilo... [plný text zprávy]

-nsmhp-


Aktualita č.23 - Zasedání NS MHP

Dne 25. května se uskutečnilo druhé zasedání NS MHP v roce 2015. Jednání se zúčastnili zástupci MZV, MO, MV, MS, MK, MZd, MŠMT, Českého Červeného kříže a ÚMV. Skupina se zabývala zejména vyhodnocením čestných závazků a rezolucí přijatých na 31.Mezinárodní konferenci ČK&ČP a přípravou slibů na další čtyřleté období. Záměrem je mj. pokračovat v šíření znalostí MHP a ve spolupráci s ČČK. Skupina dále diskutovala stav návrhu zákona o bezpečnostní činnosti, sjednávání dohody o výkonu trestů s ICTY a možnosti sjednání dohody s ICC. Projednána byla i potřeba znaku pro odlišení kulturního majetku pod zvýšenou ochranou. Pravidelný bod informace z rezortů byl věnován přípravě 32.Konference ČK&ČP, kongresu ISMLLW a ochraně znaku ČK... [plný text zprávy]

-nsmhp-


Aktualita č.22 - Zasedání NS MHP

Dne 30. března se uskutečnilo první zasedání NS MHP v roce 2015. Jednání se zúčastnili zástupci MZV, MO, MV, MS, MK, MŠMT a Českého Červeného kříže. Skupina probrala plnění úkolů vyplývajících z čestných slibů a rezolucí přijatých na 31. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v roce 2011 a přípravu nových slibů na 32. Mezinárodní konferenci, která proběhne ve dnech 8. – 10. prosince 2015 v Ženevě. Skupina se dále věnovala pokračující institucionalizaci Dokumentu z Montreux, stavu sjednávání dohody o výkonu trestů s ICTY a dohodám o spolupráci s ICC. V rámci činnosti Komise pro mezinárodní právo bylo po koordinaci mezi členy skupiny zasláno vyjádření ČR k letošním tématům „ochrana životního prostředí v ozbrojených konfliktech“ či „zločiny proti lidskosti“. V rámci pravidelného bodu „Informace z resortů“ informovalo MZV o přijetí kampalských změn Římského statutu ICC – Česká republika uložila listiny o přijetí dne 12. 3. 2015. Dále MZV podalo zprávu o konferenci smluvních stran 4. Ženevské úmluvy dne 17. 12. 2014 a švýcarské iniciativě k posilování mezinárodního humanitárního práva. Tajemník české komise UNESCO podal zprávu o aktuálním tématu ochrany kulturních statků v Sýrii a Iráku.

-nsmhp-


Aktualita č.21 - Jaderné zbraně: ukončení hrozby lidskosti

Dne 18. 2. 2015 přednesl prezident Mezinárodního výboru Červeného kříže P. Maurer shromážděnému ženevskému diplomatickému sboru stanovisko "Jaderné zbraně: ukončení hrozby lidskosti". U příležitosti blížící se hodnotící konference Úmluvy o nešíření jaderných zbraní, která se koná v dubnu a květnu t.r. v New Yorku se obrátil na mezinárodní společenství s výzvou, aby této příležitosti využilo k přijetí zákazu použití jaderných zbraní a k jejich úplnému odstranění [více].

-ččk-


Aktualita č.20 - Zasedání NS MHP

Dne 4. 12. 2014 proběhlo letošní třetí zasedání Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva (NS MHP). Jednání se zúčastnili zástupci MZV, MV, MO, MS, MK, Českého Červeného kříže a Ústavu mezinárodních vztahů. Na programu NS MHP bylo: plnění úkolů vyplývajících z 31. Mezinárodní konference ČK&ČP, příprava na 32. konferenci, zveřejňování zpráv na webové stránce NS MHP, „dokument z Montreux“, činností Komise OSN pro mezinárodní právo, žádosti ČR o zvýšenou ochranu 11 statků světového dědictví na území ČR, informace o stavu jednání o dohodě s ICTY o výkonu trestů, o globálním summitu k ukončení sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu (červen 2014, Londýn), o švýcarské iniciativě k posilování mezinárodního humanitárního práva, o aktuálním stavu ratifikace kampalských změn Římského statutu ICC, o činnostech ČCK k šíření MHP a o konferenci na PF UK ke 150. výročí přijetí první Ženevské úmluvy. [plný text aktuality]

-nsmhp-


Aktualita č.19 - Smlouva o obchodu se zbraněmi vstoupila v platnost

Dne 24.prosince 2014 vstoupila - uplynutím tří měsíců od uložení 50. listiny o ratifikaci - v platnost smlouva o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty, ATT), která byla přijata 2.4.2013. [více]

-ččk-


Aktualita č.18 - Konference 150 let humanitárního práva a Červeného kříže

Proběhla konference "150 let humanitárního práva a Červeného kříže". Mezi jejími pořadateli a řečníky byly zastoupeni tři členové NS MHP, účastníky pak byli další dva, včetně jejího předsedy. Cílem bylo zhodnotit, jak reaguje MHP na změny způsobů a prostředků vedení boje v uplynulém jeden a půl století. [více o konferenci]

-mj-, -vb-


Aktualita č.17 - Zpráva ICRC o porušování MHP

Byla publikována průběžná zpráva Mezinárodního výboru Červeného kříže o porušování pravidel mezinárodního humanitárního práva vztahujících se na ochranu zdravotníků a nemocných a práva na zdravotní péči v letech 2012 a 2013. Finální zpráva bude předložena 32.Mezinárodní konferenci ČK&ČP v r.2015. [přehled hlavních výsledků]

-mj-


Aktualita č.16 - Tisková zpráva ČČK z 14.8.2014

22. srpen - 150. výročí zrodu soudobého mezinárodního humanitárního práva

Na 22. srpen 2014 připadá 150. výročí přijetí Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných v polních armádách. Tato úmluva položila základ mezinárodnímu humanitárnímu právu, jak ho známe dnes. Byla přijata z iniciativy Mezinárodního Červeného kříže. Cílem této Úmluvy bylo zajistit zdravotní péči raněným ve válkách, bez ohledu na národnost raněného. [celý text aktuality]

-ččk-


Aktualita č.15 - Tisková zpráva NS MHP z 14.7.2014

17. červenec - den mezinárodní trestní spravedlnosti

Na 17. července připadá výročí přijetí Římského statutu, zakládající smlouvy Mezinárodního trestního soudu, který byl přijat v roce 1998. Smyslem dne mezinárodní trestní spravedlnosti je podpora spravedlnosti, zejména pak prosazování práv obětí, a prevence zločinů, které ohrožují mír a stabilitu ve světě.

Mezinárodní trestní soud sídlí v Haagu. Soud je oprávněn stíhat jednotlivce za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti, zločin genocidy a do budoucna i zločin agrese, a to pouze tehdy, pokud je nechtějí či nemohou stíhat státy samy (princip komplementarity). Soud aktuálně řeší případy z 8 afrických zemí, které se týkají takřka 30 osob.

Římský statut má k dnešnímu dni 122 smluvních stran. ČR se stala smluvní stranou Římského statutu dne 1. 10. 2009. Česká republika pokládá mezinárodní trestní soudnictví za důležitý prvek šíření respektu k lidským právům, humanitárního práva, vlády práva a principu dobrého vládnutí. ČR aktivně podporuje zapojení českých soudců do činnosti mezinárodních trestních soudů. V roce 2011 se stal soudcem Mezinárodního trestního soudu soudce Robert Fremr a v roce 2013 soudkyní Zvláštního tribunálu pro Libanon soudkyně Ivana Hrdličková.

-mzv-


Aktualita č.14 - Tisková zpráva NS MHP z 4.7.2014

Česká republika se zúčastnila Globálního summitu k ukončení sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu, který se uskutečnil ve dnech 10.-13. června 2014 v Londýně za účasti dalších 128 představitelů států a zástupců mezinárodních vládních i nevládních organizací. Českou republiku na summitu zastupoval velvyslanec ČR ve Velké Británii Michael Žantovský.

Výstupem ze summitu je Mezinárodní protokol pro dokumentaci a vyšetřování sexuálního násilí v ozbrojeném konfliktu, který shrnuje stávající mezinárodněprávní pravidla a podává reprezentativní přehled osvědčených postupů vybraný ze zkušeností států s vyšetřováním sexuálně motivovaných zločinů během ozbrojeného konfliktu. Účastníci rovněž přijali tzv. Statement of Action, který potvrzuje odhodlání účastníků summitu podniknout potřebné kroky k ukončení sexuálního násilí v ozbrojených konfliktech.

-mzv-


Aktualita č.13 - Tisková zpráva NS MHP z 3.7.2014

Mezinárodní trestní soud (ICC) potvrdil odsouzení Germaine Katangy (Demokratická republika Kongo) za zločiny proti lidskosti a válečné zločiny ke dvanácti letům odnětí svobody.

Jedná se o první pravomocné rozhodnutí případu před ICC. Stalo se tak z důvodu stažení odvolání ze strany obhajoby i obžaloby proti rozsudku prvoinstančního senátu jež Katangu odsoudil za přispívání ke zločinům proti lidskosti a válečným zločinům, mj. vraždám, úmyslnému vedení útoku proti civilnímu obyvatelstvu, plenění a ničení majetku civilního obyvatelstva.

Odsouzený Katanga již z dvanáctiletého trestu strávil téměř sedm let v detenčním centru ICC a je pravděpodobné, že bude žádat o revizi uloženého trestu po uplynutí dvou třetin, tj. osmi let. Prvoinstanční senát by měl v kontextu tohoto rozhodnutí ještě projednat otázku odškodnění obětí.

-mzv-


Aktualita č.12 - ČČK na semináři k jadernému odzbrojení

Na zasedání NS MHP 6.6.2014 v Černínském paláci v Praze informoval ČČK o semináři k jadernému odzbrojení konaném v Senátu, kde vystoupil.
-ččk-


Aktualita č.11 - Zasedání NS MHP

Poslední zasedání NS MHP v r.2013 se konalo 16.12.2013 v Černínském paláci v Praze. Jednání se týkalo užívání a ochrany znaku Červeného kříže - diseminace dokumentu přijatého dne 3.10.2013 v rámci jednotlivých rezortů v NS MHP zastoupených.
MZV informovalo o konferenci Montreux + 5 (Švýcarsko, 11. - 13. 12. 2013). Cílem setkání byla výměna zkušeností států s regulací působení soukromých vojenských a bezpečnostních služeb (SBSV) v ozbrojeném konfliktu.
K dokumentu z Montreux se doposud připojilo 49 států a 3 mezinárodní organizace (EU, OBSE, NATO). Česká republika přistoupila dne 14.11.2013. Řada států přijala specifickou legislativu směrem k SVBS a jejich působení v zahraničí (CH, UK) či na svém území (Afghánistán), některé státy legislativu chystají, jiné jejich působení regulují obecnými právními předpisy. Do budoucna lze očekávat, že se daná oblast bude setkávat se vzrůstajícím zájmem států, včetně tlaku přijmout závazný mezinárodněprávní instrument. Lze očekávat zájem mezinárodních organizací a států zaměstnávat pouze licencované SBSV, které se přihlásily ke Kodexu chování. MZV se bude této problematice dále věnovat.
NS MHP dále vzala na vědomí informaci o skončeném 12. zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu, kde došlo k přijetí změn Jednacího řádu ICC reagujících na praktické obavy afrických států s vedením řízení před ICC s vysoce postavenými představiteli státu.
MZV informovalo o nové Ceně Rafaela Lempkina (přispěl k vypracování Úmluvy o potlačování a trestání genocidy), nově udělované OSN, kterou získal bývalý první prezident ICC P. Kirsch.
-mj-


Aktualita č.10 - Zasedání NS MHP

Dne 3. října 2013 opět zasedala v Černínském paláci v Praze Národní skupina. Jednání bylo zaměřeno na praktické otázky ochrany znaku Červeného kříže v ČR, včetně konkrétních případů porušování zákona č.126/1992 Sb. NS MHP zejména přijala materiál Znak Červeného kříže, jeho ochrana a užívání, který má na úrovni jednotlivých orgánů působících v oblasti ochrany znaku ČK přispět ke zlepšení informovanosti o znaku ČK a pravidlech pro jeho používání. Jednala také o postupu v případě zjištění porušení pravidel pro používání znaku ČK.
Dále se NS zabývala stavem plnění závazků a rezolucí z přijatým na XXXI. mezinárodní konferenci ČK&ČP. Dále NS MHP jednala o činnosti své pracovní skupiny pro mez. trestní soudy a praxí ČR ve vztahu k soukromým vojenským a bezpečnostním agenturám
Další zasedání NS MHP je plánováno na prosinec.
-mj-


Aktualita č.9 - První zasedání skupiny pro mezinárodní trestní soudy

Pracovní skupina pro mezinárodní trestní soudy, ustavená v rámci NS MHP, uskutečnila během léta 2013 své první zasedání, a to ve složení MS, MV a MZV. V plánu pro letošní rok je revize smluvní základny s mezinárodními soudy, příprava materiálu o aktivitách ČR ve vztahu k mez. trestním soudům a setkání s našimi soudci u mezinárodních soudů. Setkání se soudkyní Hrdličkovou ze Zvláštního tribunálu pro Libanon proběhlo dne 2. října 2013.
-rk-


Aktualita č.8 - Tisková zpráva MZV ČR z 17.2.2013

Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) patří mezi nejvýznamnější mezinárodní organizace s celosvětovou působností. Jeho základním poselstvím je pomoc obětem ozbrojených konfliktů, ochrana civilního obyvatelstva před násilím, jakož i prosazování mezinárodního humanitárního práva. Od svého založení dne 17. února 1863 si ICRC vydobyl ze strany mezinárodního společenství značného respektu. ICRC působí v osmdesáti zemích světa, kde uplatňuje své odborníky i místní dobrovolníky. Často bývá jedinou humanitární organizací, které je dovoleno pomáhat v konfliktních oblastech, kam je ostatním mezinárodním organizacím i státům přístup odepřen.

MZV ČR dlouhodobě podporuje činnost ICRC. Vedle každoročního příspěvku na průběžné činnosti spojené s prosazováním mezinárodního humanitárního práva realizuje ČR ve spolupráci s ICRC také aktuální humanitární pomoc. V loňském roce tak MZV věnovalo prostřednictvím ICRC 3,5 mil. Kč na pomoc obyvatelstvu Sýrie, letos 3 mil. Kč na pomoc v Mali.
-rk-


Aktualita č.7 - 10.výročí zahájení činnosti ICC

Dne 1.7.2002 vstoupil v platnost Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Desáté výročí zahájení činnosti této instituce bylo připomenuto konferencí, kterou dne 9.října 2012 v Černínském paláci uspořádalo MZV ČR spolu s Národní skupinou pro implementaci MHP. Více o konferenci zde (-rk-).

-mj-


Aktualita č.6 - Zpráva o stavu dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám

Generální tajemník OSN předložil 25.7.2012 Zprávu o stavu dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám a o věcech souvisejících s ochranou obětí válek určenou 67. zasedání Valného shromáždění OSN. Zprávu mající širší rozsah, než by odpovídal jen první části jejího názvu, naleznete zde (*.pdf).

-mj-, -rk-


Aktualita č.5 - První rozhodnutí ICC o vině a trestu

Dne 10. července 2012 vynesl Mezinárodní trestní soud (ICC) rozsudek nad Thomasem Lubangou. Připomeňme, že 10.3.2012 rozhodl ICC o Lubangově vině. Nyní v návaznosti na toto rozhodnutí stanovil výši trestu. Za válečný zločin, kterého Thomas Lubanga se dopustil tím, že v době od počátku září 2002 do 13.8.2003 se jako velitel konžských milicí podílel na odvodech a náboru dětí mladších 15 let do ozbrojených sil, uložil mu trest odnětí svobody v délce 14 let. T. Lubanga byl ve vazbě ICC od 16.3.2006 a jde o první případ před ICC, který dospěl až k rozhodnutí o vině a trestu.. Více...

-mj-


Aktualita č.4 - Zasedání NS MHP

Dne 26. června 2012 zasedala v Černínském paláci v Praze Národní skupina. Od minulého zasedání se novými členy stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dosud působilo jako pozorovatel) a Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Jednání bylo zaměřeno na rozdělení gestorství k jednotlivým závazkům a rezolucím přijatým na XXXI. mezinárodní konferenci ČK&ČP. Rozpracování postupu řešení úkolů z toho plynoucích bude předmětem dalších zasedání NS MHP.
Na jednání rovněž MŠMT představilo nově vydané metodické doporučení k výuce mezinárodního humanitárního práva, které představuje významný krok na cestě k naplnění závazku šíření znalosti MHP mezi obyvatelstvem.
NS MHP se dále zabývala přípravou semináře k 10. výročí vstupu v platnost statutu Mezinárodního trestního soudu, který se uskuteční na podzim.
Další zasedání NS MHP je plánováno na říjen.
-mj-


Aktualita č.3 - Tisková zpráva NS MHP z 20.3.2012

Dne 14. března vydal Mezinárodní trestní soud po téměř 10 letech své existence svůj historicky první rozsudek, a to v případu Lubanga.

Mezinárodní trestní soud potvrdil, že verbování dětí mladších 15 let do armády je válečný zločin, který nemůže být beztrestně tolerován v žádném ozbrojeném konfliktu.

ČR plně podporuje činnost Mezinárodního trestního soudu. Na budoucích řízeních před tímto soudem se v brzké době bude podílet i český soudce Rober Fremr, který byl v prosinci 2011 zvolen státy na post stálého soudce Mezinárodního trestního soudu. Bližší informace o Mezinárodním trestním soudu naleznete zde: http://icc-cpi.int.
-rk-


Aktualita č.2 - Zasedání NS MHP

Dne 7. března 2012 proběhlo v Černínském paláci v Praze zasedání Národní skupiny. Bylo významné zejména tím, že se k práci Národní skupiny, dosud tvořené zakládajícími členy, připojily přistoupením k Ujednání o jejím ustavení další rezorty, konkrétně Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo životního prostředí. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které se zasedání rovněž zúčastnilo, je prozatím pozorovatelem. NS rozhodla přizvat k účasti na své práci také Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Jednání NS bylo především věnováno analýze závazků plynoucích z jednání XXXI. mezinárodní konference ČK&ČP, a to jak z jejích rezolucí, tak závazků učiněných Českou republikou a Českým červeným křížem.
-mj-


Aktualita č.1 - XXXI. Mezinárodní konference ČK&ČP

Ve dnech 28. listopadu – 1. prosince 2011 proběhla v Ženevě již XXXI. Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Konference se koná jednou za čtyři roky a představuje vrcholné setkání zástupců jednotlivých složek mezinárodního společenství věnující se humanitární činnosti. V letošním roce se Konference zúčastnilo více jak 1.700 delegátů z celého světa. Jednalo se o zástupce vlád (smluvních strany Ženevských úmluv o ochraně obětí z roku 1949), národních společností Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce, Mezinárodního výboru Červeného kříže a Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce [Více...].
-po-