Válka ve městech - podaří se snížit nebezpečí pro civilisty?

Naše století je bohužel poznamenáno novým fenoménem - návratem války do měst. Ve větší míře se bojuje v zastavěných oblastech, což znamená přímé ohrožení civiliního obyvatelstva a civilní infrastruktury. Důvodem není zpravidla zločinný úmysl útočících ozbrojených sil, ale to, že po řadu desítiletí byly vojáci cvičeni na boj především v prostoru s nízkou koncentrací civilistů a tomu odpovídá i jejich výzbroj výbušnými zbraněmi, v nichž dominují ty, které mají širokou oblast účinku - vícehlavňové raketomety, těžké dělostřelectvo, velkorážné minomety, neřízené rakety a podobně - takové zbraně jsou vhodné v oblastech s nízkou koncentrací civilistů, kdy i s nimi lze dosáhnout rozlišování mezi civilními a vojenskými objekty. Hůře to však jde právě v zastavěných oblastech.

Mezinárodní výbor Červeného kříže na tento fenomén delší dobu upozorňuje, ale věnuje se i zkoumání používaných zbraní a jejich dopadů a místu výbušných zbraní v politikách armád. Nedávno vydal zprávu Výbušné zbraně se širokou oblastí účinků – smrtící volba v osídlených oblastech obsahující rozbor různých způsobů použití těžkých výbušných zbraní a především přinášející klíčová doporučení pro politiky a vojáky.

Na diplomatické konferenci konané v Dublinu byla dne 18.11.2022 podepsána Politická deklarace o posílení ochrany civilního obyvatelstva před humanitárními dopady výbušných zbraní v obydlených oblastech (EWIPA; její text je dostupný zde) celkem 83 státy včetně např. Alžírska, Argentiny, Austrálie, Brazílie, Bulharska, Čile, Dánska, Francie, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Kanady, Kuvajtu, Maďarska, Mexika, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Senegalu, Slovenska, Slovinska, Spojených států amerických, Švýcarska, Švédska, Turecka, Vatikánu nebo Velké Británie. Mezi signatáři je i  Česká republika. Další státy mohou Deklaraci podepsat kdykoli později.

Deklarace nezakládá nové závazky z oblasti mezinárodního humanitárního práva, ale státy, které se k ní připojí, znovupotvrdí své závazky z MHP právě zejména v oblasti ochrany civilistů před dopady vojenských operací v obydlených oblastech a přihlásí se k některým doporučením Mezinárodního výboru Červeného kříže uvedených ve výše zmíněné zprávě.

Vzhledem k rostoucí urbanizaci světové populace lze očekávat, že počet lidí v nebezpečí války v obydlených oblastech se bude zvyšovat. Používání těžkých výbušných zbraní v obydlených oblastech situaci jen zhorší, pokud strany ozbrojeného konfliktu nezmění své chování. Některé armády již v tomto směru podnikly kroky a probíhají diplomatické snahy o omezení těchto humanitárních následků, je ale třeba udělat více, a to naléhavě. Doufáme, že Politická deklarace i Zpráva MVČK a její doporučení vyvolají další změny a přispějí tak ke zmírnění lidského utrpení způsobeného přímými i nepřímé účinky použití výbušných zbraní se širokou oblastí účinku v obydlených oblastech. 

Zpráva MVČK Výbušné zbraně se širokou oblastí účinků (výtah)
Informace ČČK k Deklaraci ze 17.11.2022