Postih válečných zločinů

Válečnými zločiny jsou činy, kterými jednotlivec vážně poruší mezinárodní humanitární právo, nebo dá k takovému porušení příkaz, a to jak v mezinárodním, tak i vnitrostátním ozbrojeném konfliktu.

Mezi válečné zločiny patří tzv. vážná porušení Ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů, kterými jsou např.

 • ohrožení zdraví nebo života chráněné osoby
 • útok na zakázaný cíl vedený nebo zakázaným způsobem
 • braní rukojmí
 • ničení civilního majetku neodůvodněné vojenskou nutností
 • nucené přesuny obyvatel okupovaných území
 • osídlování okupovaných území
 • první
 • neposkytnutí spravedlivého soudního procesu
 • ponižování lidské důstojnosti
 • nelidské nebo kruté zacházení
 • ničení kulturních památek
 • proradné užívání mezinárodních ochranných znaků
 • nucení ke službě v nepřátelském vojsku
 • zdržování repatriace válečných zajatců

Jeden z nejúplnějších uznávaných katalogů válečných zločinů je obsažen v článku 8 Statutu mezinárodního trestního soudu.


stíhání válečných zločinců má historické precedenty
 

Se stíháním pachatelů válečných zločinů souvisí: