Šíření mezinárodního humanitárního práva

ČČK se zabývá šířením mezinárodního humanitárního práva. U zrodu jeho soudobé podoby stál r. 1864 Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Mezinárodní humanitární právo (MHP) reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat. MHP je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění či zajetí). Synonymem je právo válečné, resp. právo ozbrojeného konfliktu, což se užívá spíše směrem k ozbrojeným silám.

Základním kodexem norem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r. 1949) a jejich dodatkové protokoly (z let 1977 a 2005). Smluvními stranami Ženevských úmluv jsou všechny suverenní státy světa.

Video Mezinárodní humanitární právo v kostce (titulky ČJ)

Kursy humanitárního práva

ČČK pořádá sám nebo ve spolupráci s dalšími subjekty různé typy kurzů a školení v mezinárodním humanitárním právu:

Základy mezinárodního humanitárního práva

Vzdělávací program se zaměřením na šíření mezinárodního humanitárního práva pořádaný Úřadem ČČK podle akreditace MŠMT č.j. 39875/2020-2-903

Kurs v rozsahu 25 hodin je určen pedagogickým pracovníkům (zejm. učitelům základních a středních škol v rámci DVPP) a ostatním zájemcům z řad zdravotníků, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, HZS ČR, veřejnosti, žurnalistů, HZS, ČČK a dalším.

Přihlášení a další informace: Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6, tel. 251 104 130, e-mail: kurs.mhp@cervenykriz.eu.

Úvod do mezinárodního humanitárního práva

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky pořádaný prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání podle akreditace MŠMT č.j. 542/2019-1-108

Kurs v rozsahu 8 hodin je určen pedagogickým pracovníkům v rámci DVPP, zejm. učitelům základních a středních škol.

Další kursy humanitárního práva

Úřad ČČK pořádá i další typy školení v mezinárodním humanitárním právu dle požadavků zájemce (například 8h Kurz humanitárního práva pro ZZS). Školení pořádají i vybrané OS ČČK.

V případě zájmu kontaktujte Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6, tel. 251 104 130, e-mail: kurs.mhp@cervenykriz.eu.