Šíření mezinárodního humanitárního/válečného práva

ČČK se zabývá šířením mezinárodního humanitárního práva. U zrodu jeho soudobé podoby stál r. 1864 Mezinárodní výbor Červeného kříže.

Mezinárodní humanitární právo (MHP) reguluje ozbrojené konflikty s cílem je maximálně humanizovat. Je souborem norem mezinárodního práva upravujících způsob vedení ozbrojených konfliktů za účelem zmírnění lidského utrpení způsobeného ozbrojeným konfliktem a poskytnutí ochrany vybraným skupinám osob v době ozbrojeného konfliktu, a to především těm, které se přímo neúčastní boje nebo z něj byly vyřazeny (v důsledku nemoci, zranění či zajetí). Synonymem je právo válečné, resp. právo ozbrojeného konfliktu, což se užívá spíše směrem k ozbrojeným silám.

Za ozbrojeného konfliktu jsou všechny bojující strany povinny za všech okolností zachovávat ustanovení MHP a zajistit jejich zachovávání ze strany všech svých příslušníků. Na tuto povinnost nemá vliv, zda bojující strany existenci ozbrojeného konfliktu uznávají, zda je použití síly legální, nebo nelegální, kdo je agresor a kdo jedná v sebeobraně apod. Vážné porušení MHP představuje válečný zločin.

Základním kodexem norem mezinárodního humanitárního práva jsou Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů (z r. 1949) a jejich dodatkové protokoly (z let 1977 a 2005). Smluvními stranami Ženevských úmluv jsou všechny suverenní státy světa. Významnou roli hraje v MHP i právo obyčejové, váže všechny státy a bojující strany.

Video Mezinárodní humanitární právo v kostce (titulky ČJ)

Kurzy humanitárního práva

ČČK pořádá na základě § 4 písm. d) zákona o Červeném kříži sám nebo ve spolupráci s dalšími subjekty různé typy kurzů a školení v mezinárodním humanitárním právu:

Základy mezinárodního humanitárního práva

Vzdělávací program se zaměřením na šíření mezinárodního humanitárního práva pořádaný Úřadem ČČK na základě § 4 písm. d) zákona č. 126/1992 Sb.

Kurz v rozsahu 25 hodin je určen zájemcům z řad zdravotníků, ozbrojených sil, bezpečnostních sborů, HZS ČR, veřejnosti, žurnalistů, HZS, ČČK a dalším. Je rovněž programem DVPP (zejm. pro učitele základních a středních škol).

Přihlášení a další informace: Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6, tel. 251 104 130, e-mail: kurs.mhp@cervenykriz.eu.

Úvod do mezinárodního humanitárního práva

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky pořádaný prostřednictvím Národního institutu pro další vzdělávání.

Kurz v rozsahu 8 hodin je určen pedagogickým pracovníkům v rámci DVPP, zejm. učitelům základních a středních škol.

Další kurzy humanitárního práva

Úřad ČČK pořádá i další typy školení v mezinárodním humanitárním právu dle požadavků zájemce (například 8h Kurz humanitárního práva pro ZZS). Školení pořádají i vybrané OS ČČK.

V případě zájmu kontaktujte Úřad ČČK Praha, Rozdělovská 63, 169 00 Praha 6, tel. 251 104 130,
e-mail: kurs.mhp@cervenykriz.eu.