Elektronická knihovnička humanitárního práva

Některé z publikací vydaných ČČK nebo za autorské účasti ČČK věnovaných mezinárodnímu humanitárnímu právu a Mezinárodnímu hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou dostupné v elektronické podobě plně, popř. jen jejich textová část.


Znaky ČK a ČP

Znaky Červeného kříže a Červeného půlměsíce - jak zabezpečit jejich schopnost chránit a předcházet jejich zneužití

Vydal ČČK, 2022. Většina lidí tyto znaky dobře zná. Každodenně je vídají po celém světě. Často je jim však neznámý účel těchto znaků i pravidla pro jejich použití. Přitom jen jejich správné používání může poskytnout ochranu. Jaký je jejich účel, jak se smí nebo naopak nesmí používat, co je to nápodoba či zneužití - na to vše odpovídá tato skládanka. Brzy bude ke stažení zde.


100 let

Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva (stručný přehled)
Marek Jukl

Vydal ČČK, 2020. Stručné základy mezinárodního humanitárního práva (MHP): přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich tří dodatkových protokolů s vysvětlivkami a komentáři i odkazy na českou legislativu, dále přehled nejdůležitějších obyčejových pravidel MHP a konečně systém právních zásad, na nichž je teorie i aplikace MHP založena. Určena je všem zájemcům o MHP a účastníkům kurzů. Představení publikace & elektronická podoba zde


100 let

Století s Červeným křížem
Marek Jukl, Jana Majrichová

Vydal ČČK, 2019. Monografie Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže byla vydána u příležitosti 100 let od založení ČSČK. Kniha přináší nejen známé historické okolnostmi vzniku a století existence ČSČK a ČČK, ale také některá fakta či souvislosti dosud nepublikované. Představení publikace & elektronická podoba ke stažení zde .


Prameny

Základní prameny mezinárodního humanitárního práva
Petra Ditrichová, Marek Jukl

Vydalo MO ČR v r. 2017 ve spolupráci s ČČK. Publikace obsahuje obsahuje plná znění čtyř Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z r.1949 a tří dodatkových protokolů k těmto úmluvám z let 1977 a 2005. Dále obsahuje pojmosloví k mezinárodnímu humanitárnímu právu, přehled obyčejových norem MHP podle studie vydané Mezinárodním výborem Červeného kříže a výklad pojmu přímé účasti na nepřátelství dle Výkladové směrnice MVČK.
Publikace v elektronické podobě zde.


Mulinen

Příručka práva ozbrojeného konfliktu pro ozbrojené síly
Vydal Úřad ČČK a MO ČR v r. 2017 podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Pod redakcí P.Ditrichové a M.Jukla vychází 2. aktualizované české vydání publikace Fréderica de Mulinena. Kniha poprvé vyšla v r.1987 pod názvem Handbook of the law of war for armed forces. Příručka je koncipována tak, aby se uživatel (typicky velitel) mohl snadno orientovat v konkrétní situaci a nalézt pro ni příslušné normy MHP. Česky vyšla poprvé v r.1991 jako oficiální manuál ČSA pro výcvik a aplikaci MHP. Nyní byla doplněna a odráží aktuální stav MHP.
Publikace v elektronické podobě zde.


Metodické doporučení

Metodické doporučení k výuce mezinárodního humanitárního práva
A. Hesová, I. Dobiášová , L. Bednaříková , M. Jukl

Vydalo MŠMT v r. 2012. Prezentuje východiska výuky mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání, popisuje vztah k rámcovým vzdělávacím programům, doporučuje konkrétní metody a formy práce. Pro inspiraci pak přináší konkrétní výukové aktivity a představuje informační zdroje. Platí od 3.9.2012. Materiál vznikl za spolupráce s ČČK.
Elektronická podoba zde.


Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky

Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky
Vydal Úřad ČČK v r.2009 podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Pod redakcí V. Bílkové a M. Jukla vychází 2. přepracované a aktualizované české vydání publikace přinášející odpovědi na nejčastější otázky týkající se mezinárodního humanitárního práva a úlohy Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Elektronická podoba publikace zde.


Historie Mezinárodního Červeného kříže
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2008. Kniha je věnována vývoji Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce od vzniku až po současnost. Najdeme v ní fakta z činnosti a historie mezinárodních složek Červeného kříže, přehled důležitých mezinárodních jednání ve vazbě na světové historické události uplynulých patnácti dekád, pojednává i o osobnostech této ojedinělé mezinárodní organizace.
Publikace v elektronické podobě zde.


Červený kříž a Červený půlměsíc

Červený kříž a Červený půlměsíc
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2006. Publikace souhrnně zpracovává historii, organizační strukturu a současné hlavní úkoly mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Publikace je určena jako studijní a informativní materiál nejen pro funkcionáře a pracovníky Českého červeného kříže, ale i pro jeho lektory, instruktory, mohou ji využívat učitelky - zdravotnice při práci s dětmi, sáhnou po ní jistě i členové Mládeže ČČK, mohou z ní čerpat novináři a další zájemci.
Publikace (3. aktualizované vydání) v elektronické podobě zde.


Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly
(stručný přehled)

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled)
Dr. Marek Jukl, Ph.D.

Vydal Úřad ČČK, 2. upravené vydání, 2005.
Přináší stručný, avšak úplný, přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich dodatkových protokolů. Je doplněna odkazy na související českou legislativu.


Tuto publikaci nahrazuje kniha Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva


Henri Dunant

Henri Dunant
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2004.Publikace Vás seznámí s životem a dílem zakladatele hnutí Červeného kříže H. Dunanta.
Publikace v elektronické podobě zde.


Vzpomínka na Solferino

Vzpomínka na Solferino
Henri Dunant

Vydal Úřad ČČK v r.2004. Publikace, kterou napsal zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Publikace v elektronické podobě zde.


International Review of the Red Cross

International Review of the Red Cross - Obyčejové právo

Vydal Mezinárodní výbor Červeného kříže v r.2005 jako české znění soupisu obyčejových norem mezinárodního humanitárního práva publikovaného v Revue Mezinárodního červeného kříže (Díl 87 (2005), číslo 857).
Publikace v elektronické podobě zde.


Diseminační manuál

Diseminační manuál
Vydal Úřad ČČK v r.2002 podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Upravený a doplněný materiál MVČK určený pro šiřitele (diseminátory) mezinárodního humanitárního práva a humanitárních principů; publikaci připravili V. Bílková, M. Jukl, T. Klablenová, J. Švejnoha. Obsáhlá publikace (255 s.) je manuálem, obsahuje nejen teoretické prezentace, ale i praktická cvičení. Je distribuována v kurzech šiřitelů MHP. Elektronická podoba zde.


Florence Nightingalová

Florence Nightingalová
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2004. Publikace Vás seznámí s životem a dílem Florence Nightingalové, zakladatelky dobrovolné ošetřovatelské péče.
Publikace v elektronické podobě zde.


Mezinárodní humanitární právo
V. Balaš, V. Bílková, J. Hladík, D. Jílek, M. Jukl, J. Ondřej (vedoucí autorského kolektivu), P. Šturma,

Vydalo nakladatelství C. H. Beck v r.2010. Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Obsahem je rovněž vývoj a soudobé prameny MHP, typologie ozbrojených konfliktů, věnuje se i implementaci pravidel MHP a postihu válečných zločinů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Jde v současnosti o jedinou takto rozsáhlou českou veřejně dostupnou monografii o MHP. Autorsky se na publikaci podílel i ČČK. Více o knize.
Elektronicky je k dispozici jen náhled části publikace na portále Google books.


ilustrace

Originál Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných v polních armádách
Diplomatická konference o zlepšení osudu raněných v polních armádách, Ženeva

Pro studijní účely zařazujeme text historické první z ženevských úmluv, a to Úmluvy o zlepšení osudu raněných v polních armádách z r. 1864, která je první smlouvou soudobého mezinárodního humanitárního práva. Byla přijata 22.8.1864 na návrh Mezinárodního výboru Červeného kříže. Ustanovení úmluvy jsou již překonána novými úmluvami z let 1906 a 1929, nyní zejména I. Ženevskou úmluvou (1949) či I. Dodatkovým protokolem k Ž.úmluvám (1977). Český text úmluvy naleznete v příloze Historie Mezinárodního Červeného kříže. Originál je převzat z archivu MVČK.
Text úmluvy ke stažení zde (*.pdf; 2,8 MB).


ilustrace

Haagská úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní
II. Haagská mírová konference

Pro studijní účely zařazujeme text historické úmluvy z r. 1907 (tj. revize úmluvy z r.1899). Většina ustanovení úmluvy je již překonána, zejména ustanoveními IV. Ženevské úmluvy (1949) či I.Dodatkového protokolu k Ž.úmluvám (1977), s nimiž je třeba tento text vždy srovnávat. Některá ustanovení jsou však dosud aktuální. K této úmluvě přistoupila rakouská monarchie, avšak Československo tak již neučinilo (oficiální český text proto neexistuje). Norimberský tribunál prohlásil její ustanovení za obyčej zavazující všechny bojující strany.
Text úmluvy ke stažení zde (*.pdf; 0,6 MB).