Elektronická knihovnička humanitárního práva

Některé z publikací vydaných ČČK nebo za autorské účasti ČČK věnovaných mezinárodnímu humanitárnímu právu a Mezinárodnímu hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou dostupné v elektronické podobě plně, popř. jen jejich textová část.

Skládanka CK a MHP

Ochrana zdravotnických pracovníků

Vydalo MZ ČR a  ČČK, 2023. Práva a povinnosti zdravotnického personálu podle MHP a doporučené postupy k eliminaci rozik v případě ozbrojených konfliktů a nepokojů. Dokument je naplněním závazku vlády ČR z 33. mezinárodní konference ČK&ČP. Ke stažení zde.


Skládanka CK a MHP

Červený kříž a základní principy humanitárního práva

Vydal ČČK, 2023. Co je to Mezinárodní červený kříž, jak funguje a z čeho se skládá? Co je to mezinárodní humanitární právo a jaké jsou jeho základní principy? Na elementární úrovni na to odpovídá tato skládanka. Ke stažení zde.


Znaky ČK a ČP

Znaky Červeného kříže a Červeného půlměsíce - jak zabezpečit jejich schopnost chránit a předcházet jejich zneužití

Vydal ČČK, 2022. Většina lidí tyto znaky dobře zná. Každodenně je vídají po celém světě. Často je jim však neznámý účel těchto znaků i pravidla pro jejich použití. Přitom jen jejich správné používání může poskytnout ochranu. Jaký je jejich účel, jak se smí nebo naopak nesmí používat, co je to nápodoba či zneužití - na to vše odpovídá tato skládanka. Ke stažení zde.


100 let

Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva (stručný přehled)
Marek Jukl

Vydal ČČK, 2020. Stručné základy mezinárodního humanitárního práva (MHP): přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich tří dodatkových protokolů s vysvětlivkami a komentáři i odkazy na českou legislativu, dále přehled nejdůležitějších obyčejových pravidel MHP a konečně systém právních zásad, na nichž je teorie i aplikace MHP založena. Určena je všem zájemcům o MHP a účastníkům kurzů. Představení publikace zde,  elektronická podoba zde.


100 let

Století s Červeným křížem
Marek Jukl, Jana Majrichová

Vydal ČČK, 2019. Monografie Století s Červeným křížem s podtitulem 100 let Československého a Českého červeného kříže byla vydána u příležitosti 100 let od založení ČSČK. Kniha přináší nejen známé historické okolnostmi vzniku a století existence ČSČK a ČČK, ale také některá fakta či souvislosti dosud nepublikované. Představení publikace zde, elektronická podoba ke stažení zde.


Prameny

Základní prameny mezinárodního humanitárního práva
Petra Ditrichová, Marek Jukl

Vydalo MO ČR v r. 2017 ve spolupráci s ČČK. Publikace obsahuje obsahuje plná znění čtyř Ženevských úmluv o ochraně obětí ozbrojených konfliktů z r.1949 a tří dodatkových protokolů k nim z let 1977 a 2005. Dále obsahuje pojmosloví k mezinárodnímu humanitárnímu právu, přehled obyčejových norem MHP podle studie vydané Mezinárodním výborem Červeného kříže a výklad pojmu přímé účasti na nepřátelství dle Výkladové směrnice MVČK. Elektronická podoba zde.


Mulinen

Příručka práva ozbrojeného konfliktu pro ozbrojené síly
Vydal Úřad ČČK a MO ČR v r. 2017 podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Pod redakcí P.Ditrichové a M.Jukla vychází 2. aktualizované české vydání publikace Fréderica de Mulinena. Kniha poprvé vyšla v r.1987 pod názvem Handbook of the law of war for armed forces. Příručka je koncipována tak, aby se uživatel (typicky velitel) mohl snadno orientovat v konkrétní situaci a nalézt pro ni příslušné normy MHP. Česky vyšla v r.1991 jako oficiální manuál ČSA pro výcvik a aplikaci MHP. Nyní byla doplněna a odráží aktuální stav MHP. Elektronická podoba zde.


Metodické doporučení

Metodické doporučení k výuce mezinárodního humanitárního práva
A. Hesová, I. Dobiášová , L. Bednaříková , M. Jukl

Vydalo MŠMT v r. 2012. Prezentuje východiska výuky mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání, popisuje vztah k rámcovým vzdělávacím programům, doporučuje konkrétní metody a formy práce. Pro inspiraci přináší i konkrétní výukové aktivity a představuje informační zdroje. Platí od 3.9.2012. Materiál vznikl za spolupráce s ČČK.
Elektronická podoba zde.


Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky

Mezinárodní humanitární právo - Odpovědi na vaše otázky
Vydal Úřad ČČK v r.2009 podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Pod redakcí V. Bílkové a M. Jukla vychází 2. přepracované a aktualizované české vydání publikace přinášející odpovědi na nejčastější otázky týkající se mezinárodního humanitárního práva a úlohy Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Elektronická podoba publikace zde.


Historie Mezinárodního Červeného kříže
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2008. Kniha je věnována vývoji Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce od vzniku až po současnost. Najdeme v ní fakta z činnosti a historie mezinárodních složek Červeného kříže, přehled důležitých mezinárodních jednání ve vazbě na světové historické události uplynulých patnácti dekád, pojednává i o osobnostech této ojedinělé mezinárodní organizace. Publikace v elektronické podobě zde.


Červený kříž a Červený půlměsíc

Červený kříž a Červený půlměsíc
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2006. Publikace souhrnně zpracovává historii, organizační strukturu a současné hlavní úkoly mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Publikace je určena jako studijní a informativní materiál nejen pro funkcionáře a pracovníky ČČK, ale i pro jeho lektory, instruktory, mohou ji využívat učitelky - zdravotnice při práci s dětmi, sáhnou po ní jistě i členové Mládeže ČČK, mohou z ní čerpat novináři a další zájemci. Elektronická podoba zde.


Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly
(stručný přehled)

Ženevské úmluvy a dodatkové protokoly (stručný přehled)
Dr. Marek Jukl, Ph.D.

Vydal Úřad ČČK, 2. upravené vydání, 2005.
Přináší stručný, avšak úplný, přehled ustanovení Ženevských úmluv o ochraně obětí válek a jejich dodatkových protokolů. Je doplněna odkazy na související českou legislativu.


Tuto publikaci nahrazuje kniha Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva


Henri Dunant

Henri Dunant
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2004.Publikace Vás seznámí s životem a dílem zakladatele hnutí Červeného kříže H. Dunanta.
Publikace v elektronické podobě zde.


Vzpomínka na Solferino

Vzpomínka na Solferino
Henri Dunant

Vydal Úřad ČČK v r.2004. Publikace, kterou napsal zakladatel mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Publikace v elektronické podobě zde.


International Review of the Red Cross

International Review of the Red Cross - Obyčejové právo

Vydal Mezinárodní výbor Červeného kříže v r.2005 jako české znění soupisu obyčejových norem mezinárodního humanitárního práva publikovaného v Revue Mezinárodního červeného kříže (Díl 87 (2005), číslo 857).
Publikace v elektronické podobě zde.


Diseminační manuál

Diseminační manuál
Vydal Úřad ČČK v r.2002 podle publikace Mezinárodního výboru Červeného kříže

Upravený a doplněný materiál MVČK určený pro šiřitele (diseminátory) mezinárodního humanitárního práva a humanitárních principů; publikaci připravili V. Bílková, M. Jukl, T. Klablenová, J. Švejnoha. Obsáhlá publikace (255 s.) je manuálem, obsahuje nejen teoretické prezentace, ale i praktická cvičení. Je distribuována v kurzech šiřitelů MHP.
Elektronická podoba zde.


Florence Nightingalová

Florence Nightingalová
Mgr. Josef Švejnoha

Vydal Úřad ČČK v r.2004. Publikace Vás seznámí s životem a dílem Florence Nightingalové, zakladatelky dobrovolné ošetřovatelské péče.
Publikace v elektronické podobě zde.


Mezinárodní humanitární právo
V. Balaš, V. Bílková, J. Hladík, D. Jílek, M. Jukl, J. Ondřej (vedoucí autorského kolektivu), P. Šturma,

Vydalo nakladatelství C. H. Beck v r.2010. Publikace přináší ucelený rozbor mezinárodněprávní regulace ozbrojených konfliktů v současnosti. Obsahem je rovněž vývoj a soudobé prameny MHP, typologie ozbrojených konfliktů, věnuje se i implementaci pravidel MHP a postihu válečných zločinů na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Jde v současnosti o jedinou takto rozsáhlou českou veřejně dostupnou monografii o MHP. Autorsky se na publikaci podílel i ČČK. Více o knize.
Elektronicky je k dispozici jen náhled části publikace na portále Google books.


ilustrace

Originál Ženevské úmluvy o zlepšení osudu raněných v polních armádách
Diplomatická konference o zlepšení osudu raněných v polních armádách, Ženeva

Pro studijní účely zařazujeme text historické první z ženevských úmluv, a to Úmluvy o zlepšení osudu raněných v polních armádách z r. 1864, která je první smlouvou soudobého mezinárodního humanitárního práva. Byla přijata 22.8.1864 na návrh Mezinárodního výboru Červeného kříže. Ustanovení úmluvy jsou již překonána novými úmluvami z let 1906 a 1929, nyní zejména I. Ženevskou úmluvou (1949) či I. Dodatkovým protokolem k Ž.úmluvám (1977). Český text úmluvy naleznete v příloze Historie Mezinárodního Červeného kříže. Originál je převzat z archivu MVČK.
Text úmluvy ke stažení zde (*.pdf; 2,8 MB).


ilustrace

Haagská úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní
II. Haagská mírová konference

Pro studijní účely zařazujeme text historické úmluvy z r. 1907 (tj. revize úmluvy z r.1899). Většina ustanovení úmluvy je již překonána, zejména ustanoveními IV. Ženevské úmluvy (1949) či I.Dodatkového protokolu k Ž.úmluvám (1977), s nimiž je třeba tento text vždy srovnávat. Některá ustanovení jsou však dosud aktuální. K této úmluvě přistoupila rakouská monarchie, avšak Československo tak již neučinilo (oficiální český text proto neexistuje). Norimberský tribunál prohlásil její ustanovení za obyčej zavazující všechny bojující strany. Text úmluvy zde.