Instruktážní videa mezinárodního humanitárního práva

Pro výcvik mezinárodního humanitárního práva (MHP) připravil Mezinárodní výbor Červeného kříže instruktážní videa. Videa se věnují nejen základním pravidlům MHP v teoretické rovině, ale uvidíte také jejich praktickou aplikaci v různých situacích ozbrojených konfliktů. Videa jsou určena primárně pro příslušníky ozbrojených sil - ať již státu či nestátních aktérů, proto namísto termínu "humanitární právo" užívají synonymum "právo ozbrojeného konfliktu". Videa jsou samozřejmě plně použitelná i pro zájemce z civilní sféry.

Videa se věnují těmto tematickým okruhům:

Základní zásady práva ozbrojeného konfliktu

 • S každým musí být zacházeno lidsky a bez nepříznivého rozlišování
 • Jak mají být aplikovány zásady rozlišování a přiměřenosti? Jaká preventivní opatření musí být prováděna při plánování a provádění všech vojenských operací?
 • Zásada vyloučení reciprocity při dodržování práva ozbrojeného konfliktu.

 

Vedení bojové činnosti

 • Omezenost způsobů a prostředků vedení boje
 • Dostupnost zdravotní péče a nezbytných životních potřeb
 • Zákaz použití lidských štítů, špatného zacházení, sexuálního násilí, plenění a krádeží a braní rukojmí.
 • Zakázané zbraně

 

Chráněné osoby a objekty

 • Zadržování: pravidla zadržení nepřátelských bojovníků, zacházení s nimi a podmínky, v nichž mohou být drženi
 • Ranění a nemocní: způsob zacházení s raněnými a nemocnými, včetně povinnosti odsunout je bojiště a zajistit jim zdravotní péči
 • Mrtví: povinnost bojujících stran vyhledávat a sbírat zemřelé, zacházení s mrtvými, pravidla pro pohřbívání
 • Ženy a děti: zvláštní ochrana, zákaz všech druhů sexuálního násilí, zákaz náboru dětských vojáků

 

Aplikace zásad práva ozbrojeného konfliktu

 • Nerozlišující útok
 • Zvláště chráněné osoby a objekty
 • Přímá účast v nepřátelství

 

Odpovědnost velitelů a jednotlivých příslušníků ozbrojených sil

 • Povinnost velitelů cvičit podřízené v právu ozbrojeného konfliktu a povinnost předcházet, zamezit a stíhat jeho porušování
 • Povinnost všech příslušníků ozbrojených sil dodržovat právo ozbrojeného konfliktu


Podrobněji se o mezinárodním humanitárním právu dozvíte z našich stránek či publikací, nebo můžete navštívit nebo si objednat akreditované kurzy MHP, které pravidelně pořádáme (kontakt: kurs.mhp@cervenykriz.eu).