Zákazy a omezení některých druhů zbraní

Jednou ze základních a současně tradičních zásad mezinárodního humanitárního práva (MHP) je, že výběr způsobů a prostředků vedení boje není neomezený. MHP tak, v duchu svého účelu humanizace ozbrojeného konfliktu, obsahuje (ve své větvi tzv. haagského práva) zákazy nebo omezení použití některých druhů zbraní.

Jde zejména o zbraně, jejichž použití by za většiny okolností působilo nadměrná zranění nebo nadbytečné útrapy nebo by jejich ničivé účinky měly nerozlišující účinek (nedal by se omezit jen na vojenské osoby a objekty).

Zákazy a omezení používání některých zbraní najdeme jak ve smluvním, tak v obyčejovém právu.

V oblasti obyčejového práva jde především o pravidla č. 70-86 studie Mezinárodní obyčejové právo.

V oblasti smluvního práva jde zejména o tyto instrumenty:

  • Petrohradská deklarace o zákazu používání výbušných nábojů ve válce (1868)
  • Řád války pozemní (1907)
  • Ženevský protokol o zákazu užití dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických (1925)
  • Úmluva o zákazu vývoje, výroby a skladování bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich likvidaci (1972)
  • Úmluva o zákazu nebo omezení používání určitých druhů konvenčních zbraní, které mohou způsobit nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky (1980)
  • Úmluva o zákazu vývoje, výroby, skladování a užívání chemických zbraní a o jejich likvidaci (1993)
  • Úmluva o zákazu používání, skladování, výroby a přesunu protipěchotních min a jejich likvidaci (1997)
  • Úmluva o kazetové munici (2008)
  • Úmluva o zákazu jaderných zbraní (2017)

 

Kromě smluv a obyčejových pravidel existuje řada rezolucí mezinárodních orgánů (Valné shromáždění OSN, Mezinárodní konference ČK&ČP) týkajících se především zbraní hromadného ničení, které sice samy o sobě nejsou pramenem mezinárodního práva, ale mohou představovat výklad platnmého práva.

Jaké jsou některé současné trendy v zákazu nebo omezení některých druhů konvenčních zbraní (vč. např. autonomních zbraňových systémů), které mohou mít nerozlišující účinky nebo působit nadměrná zranění, a jaké je stanovisko Červeného kříže k možnému použití jaderných zbraní najdete v menu vlevo.

Mezinárodní výbor Červeného kříže se zabývá sledováním zranění působenými různými typy zbraní. Video na této stránce ukazuje příklady zranění způsobených různými druhy střel.