Přímá korespondence

Český červený kříž mimo jiné způsoby získávání finančních prostředků používá i jednu z forem fundraisingu tzv. přímou korespondenci, což představuje oslovení tísíců konkrétních občanů (zdrojem adres je elektronická podoba telefonního seznamu). Toto oslovování provádíme jak formou "klasických dopisů" (direct mailing), tak - nově od září 2016 - elektronicky (e-mailing). Témata, která zařazujeme do těchto dvou forem korespondence jsou různá, v zásadě jsou různé i cílové skupiny oslovených.

Cílem našich fundraisingových aktivit je vytvořit databázi příznivců - dárců, kterým není Český červený kříž a jeho činnost lhostejná. Formou dopisů a e-mailů se snažíme seznámit občany s činností Českého červeného kříže a tím získat jejich důvěru a finanční podporu pro naše aktivity.

Máte-li zájem být zařazeni do databáze těch, kterým budou naše dopisy/e-maily zasílány, můžete tak učinit on-line přímo na našich stránkách, přitom můžete zvolit, zda chcete dostávat dopisy nebo e-maily či obě formy korespondence.

  • Všem, kteří nám pomohli pomáhat v r. 2020, moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci!

Klasická korespondence: dopisy

Tato forma přímé korespondence představuje oslovení dopisem ředitele Úřadu ČČK (rozeslané dopisy naleznete v archivu dopisů). Součástí dopisu je vždy letáček, ve kterém seznamujeme veřejnost s Českým červeným křížem a jeho aktivitami, složenka na případný příspěvek a malý dáreček jako poděkování.

Finanční prostředky získané těmito fundraisingovými akcemi jsou v rámci Fondu Humanity ČČK soustřeďovány na zvláštním k tomuto účelu zřízeném účtu u Raiffeisenbank č.ú.: č.ú.: 222666/5500.

Elektronická korespondence: e-maily

E-mailingová komunikace nám umožní více cílit, pomůže nám lépe a flexibilněji komunikovat a pracovat s cílovou skupinou. Dalším přínosem této formy bude také větší propagace Českého červeného kříže a jeho programových činností. Součástí kampaně by mělo být také vybudování e-shopu, v rámci něhož bychom rádi spolupracovali i se známými designéry.

Tuto formu fundraisingu jsme zahájili v září 2016, každá rozesílka nám umožní oslovit několik set tisíc příjemců (rozeslané e-maily naleznete v archivu e-mailů).

Za Vaše dary děkujeme.