Konference k 10.výročí Mezinárodního trestního soudu

Národní skupina MHP společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR za účasti soudce Mezinárodního trestního soudu R. Fremra uspořádala dne 9. října 2012 v Černínském paláci konferenci k připomenutí 10. výročí existence Mezinárodního trestního soudu.

Mezinárodní trestní soud zahájil svoji činnost před deseti lety, když 60. stát ratifikoval Římský statut Mezinárodního trestního soudu. Dosud tak učinilo 122 a států a další ratifikaci chystají.

Česká republika je smluvní stranou Římského statutu od 1. 10. 2009 a patří mezi aktivní podporovatele mezinárodního trestního soudnictví. V této oblasti činí řadu konkrétních kroků.

V prosinci 2011 byl po intenzivní volební kampani vedené MZV zvolen za soudce ICC Robert Fremr, stávající soudce Nejvyššího soudu ČR. Tomuto kroku předcházelo přijetí vnitrostátních vládních pravidel pro výběr kandidátů na post soudce ICC. ČR je jedním z mála států, který takováto pravidla má.

V roce 2011 byla ČR zvolena na 3 roky do byra Shromáždění smluvních stran Římského statutu, kde se podílí např. na přípravě obecných pravidel pro transparentní volbu soudců ICC, a v roce 2010 přistoupila k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu. Od letošního roku v rámci Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva působí pracovní skupina pro mezinárodní trestní soudnictví. Dále se ČR aktivně účastnila vyjednávání o definici zločinu agrese. Tato jednání vedla v roce 2010 k přijetí tzv. kampalských změn Římského statutu. Ministerstvo spravedlnosti v tomto roce představilo zcela nový návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech, který novým způsobem a detailněji upravuje spolupráci ČR s mezinárodními tribunály.

Cílem konference bylo připomenout letošní výročí a diskutovat s experty z oblasti mezinárodní trestní spravedlnosti výzvy, kterým mezinárodní trestní justice v současnosti čelí.

Soudce ICC JUDr. R. Fremr na Konferenci
Soudce ICC JUDr. R. Fremr na Konferenci
 

Konferenci zahájil náměstek ministra zahraničních věcí V. Galuška. Jednání probíhalo ve dvou panelech.

První panel řídila vrchní ředitelka sekce právní a konzulární MZV J. Reinišová. Kromě osobitých zkušeností soudce Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a nově zvoleného soudce Mezinárodního trestního soudu R. Fremra , byla diskuze v panelu zaměřena na rozšiřování pravomocí ICC na nové skutkové podstaty (zejména zločin agrese a rozšíření určitého okruhu zakázaných zbraní na vnitrostátní ozbrojený konflikt) a na výzvy pro justici v postkonfliktní situaci.

Druhý panel, který moderoval prezident ČČK M. Jukl, se zabýval zejména oblastí právní spolupráce ČR ve vztahu k ICC. Jednak byla diskutována nová právní úprava obsažená v návrhu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, řešena byla i otázka praktické realizace žádostí ICC. Pozornost byla rovněž věnována limitům mezinárodní trestní spravedlnosti v stávajícím systému mezinárodních vztahů.

Ikona dokumentu PDF Témata přednášek a profily řečníků