Normy znalostí první pomoci

Český červený kříž provádí výuku první pomoci dětí a mládeže a dospělých v následujících normách znalostí:

 • Mladý zdravotník I. a II. stupně (10 a 16 hodin)
  V této normě jsou proškolováni žáci I. a II. stupně základních škol. Pro děti vyškolené v těchto normách jsou pořádány postupové soutěže mladých zdravotníků.
 • Zdravotník ČČK Junior (20 hodin)
  Tato norma je určena pro mládež ve věku 16 - 18 let, studenty středních škol.
 • Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz (6 hodin)
  Rozsah výuky zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz v autoškolách včetně praktického výcviku v poskytování první pomoci je dán Zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na tuto normu je ČČK držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).
 • Život zachraňující úkony (4 hodiny)
  Školení je zaměřeno na základní život zachraňující úkony (KPR, bezvědomí, masivní krvácení) a je určeno (nejen) pro zaměstnance pro poskytnutí první pomoci na pracovišti.
 • Základy první pomoci (12 hodin)
  Obsahem normy jsou základy první pomoci - proto ji doporučujeme pro širokou veřejnost!. ČČK je na tuto normu držitelem certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz má mezinárodní platnost.
 • Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (20 hodin)
  Tato norma akreditovaná MŠMT se od předchozí normy liší přidáním 8h modulu. Je zaměřena na první pomoc u dětí.
Osvědčení PP

Absolventům kurzů první pomoci jsou vydávána jednotná osvědčení.
Každé má desetimístný unikátní kód, pomocí něhož lze dotazem ověřit jeho autentičnost.

 

 
 • První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin)
  Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče (schválena GŘ HZS), příslušníky PČR, Městské policie, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS a pod.
 • Zdravotník zotavovacích akcí (41 hodin)
  ČČK má na výuku zdravotníků zotavovacích akcí akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Absolventi tohoto kurzu jsou podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, oprávněni vykonávat zdravotníky na zotavovacích a podobných akcích akcích a školách v přírodě.
 • Dobrovolná sestra ČČK (57 hodin)
  Absolventi tohoto kurzu mohou zajišťovat zdravotnické služby na různých akcích včetně zotavovacích a podobných akcí, ale též působit jako zdravotníci v případě mimořádných událostí, jako členové humanitárních jednotek ČČK. Navazuje na Základní normu zdravotnických znalostí.
 • Zdravotnický instruktor ČČK (56 hodin)
  Zdravotnický instruktor ČČK je nejvyšší normou znalostí první pomoci v Českém červeném kříži. Povinným předchozím školením je DOS příp. ZZA. Celkem tedy je instruktor školen v rozsahu 108-125 hodin. Školení organizuje ústředně Úřad ČČK a je určeno jen pro účastníky z ČČK. Instruktoři působí jako lektoři všech nižších norem znalostí první pomoci v ČČK a na vedoucích pozicích v Humanitárních jednotkách ČČK.
 • Rozumíme si, pomáháme si (8 hodin)
  Kurz je zaměřena na základy přístupu k hendikepovaným (zrakově, sluchově, tělesně či mentálně) a k seniorům, jak se k těmto osobám chovat, jak s nimi komunikovat a jak jim v případě potřeby také poskytnout první pomoc a následnou péči.