Mezinárodní hnutí ČK&ČP se sešlo v Turecku

Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP
Pohled do jednacího sálu - 923 delegátů ze 188 národních společností světa

Ve dnech 5.-11.listopadu 2017 se v Turecku sešli zástupci Mezinárodního hnutí ČK&ČP na pravidelném zasedání, které se koná jednou za dva roky. Do 9.11. jednalo Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP sdružující všech 190 národních společností Červeného kříže, Červeného půlměsíce a Davidovy hvězdy, na které navázalo zasedání Rady delegátů ČK&ČP, což je teprve orgán celého Mezinárodní hnutí ČK&ČP tvořeného národními společnostmi a Mezinárodním výborem ČK. Mezinárodní hnutí ČK&ČP sdružuje přes devět desítek mil. členů, zaměstnanců a dobrovolníků, jeho služby a pomoc ročně přijme na 380 milionů lidí.

V úvodu minutou ticha uctili přítomní památku 75 příslušníků ČK&ČP, kteří se stali obětí násilí při plnění svého poslání v uplynulých dvou letech (z toho zahynulo 45 letos...). Valné shromáždění řídil prezident Federace T.Konoé, připomněl, že za uplynulých osm let uskutečnila Federace 874 mezinárodních humanitárních operací na pomoc obětem přírodních katastrof a podpořila operace 140 národních společností. Přes rostoucí rozsah poskytované pomoci se národní společnosti potýkají s trvalým poklesem počtu členů a dobrovolníků. Na rostoucí počet humanitárních operací se také se stále většími obtížemi daří zajistit potřebné finance. I to budou úkoly pro nové veden Federace, které bylo v Antalyi zvoleno.

Prezident MVČK P.Maurer se zaměřil na pomoc Mezinárodního Červeného kříže ve válkách. Zdůraznil, že Ženevské úmluvy nejsou předmětem k vyjednávání, ale pevným základem pro pomoc obětem válek, který není předmětem reciprocity. Národní společnosti jsou pomocníky státu a veřejné správy (jen) na poli humanity, nikoli politiky.

Generální tajemník Federace E.As Sy mj. uvedl, že za uplynulé dva roky bylo vydáno 48 výzev (appealů), jimž se Federace obrací s žádostí o finanční prostředky na konkrétní humanitární operace - podařilo se na ně získat 219 mil.CHF. V průměru to bylo jen 75% požadovaného objemu. V r.2016 poskytla Federace pomoc celkem 160 milionům osob, z toho 9 milionům lidí, kteří museli opustit své domovy. Ve světě je 66 mil. přemístěných osob, z toho 44 uvnitř svých zemí. V Evropě se do zvládání migrační vlny zapojilo 39 národních společností a nasadilo 113.000 svých příslušníků. Migrace se stává jedním z rysů budoucnosti. Natůstá však také počet přírodních katastrof daných změnou podnebí. Každoročně zaznamenáváme 400 extrémních výkyvů počasí, což je čtyřnásobek období kolem r.1970...

V příštích dvou letech vynaloží Federace na mezinárodní humanitární operace mimo zóny válek a nepokojů (a nezahnující aktivity jednotlivých členských národních společností) částku 1,332 miliard CHF. Hlavními programy jsou snižování rizika katastrof (17%), zajišťování přístřeší (12%), živobytí a životní potřeby (14%), zdravotní programy (31%), voda, hygiena, sanitace (6%), pomoc ženám (2%), migrace (18%), které budou teritoriálně rozděleny takto: Afrika - 32%, Ameriky - 11%, Asie a Tichomoří - 30%, Evropa - 11% a Bl.Východ a Severní Afrika - 16%.

T.Konoého (2.zprava) střídá ve funkci prezidenta F.Rocca (1.zleva)
Nový prezident Federace: T.Konoého (2.zprava) střídá ve funkci prezidenta F.Rocca (1.zleva)

Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP zvolilo nové vedení - prezidentem se stal dosavadní viceprezident Francesco Rocca (Italský ČK), který ve funkci vystřídal T.Konoého (Japonský ČK), který již nekandidoval. Jeho viceprezidenty se stali A.A.Diallo (Senegalský ČK), M.A.Villaroel (Venezuelský ČK), Ch.Zhu (Čínský ČK) a K.Kinik (Turecký ČP). Zvolena bylá také Výkonná rada (Kanadský ČK, Argentinský ČK, ČP Antiqui a Barbudy, Haitský ČK, ČK Hondurasu, Britský ČK, Chorvatský ČK, Dánský ČK, Gruzijský ČK, Španělský ČK, Libyjský ČP, Etiopský ČK, Nigerisjký ČK, ČK Zimbabwe, Konžský ČK, Fidžský ČK, Bangladéšský ČP, Iránský ČP, Korejský ČK, Palestinský ČP).

Předělem mezi jednáním Valné shromáždění Federace a zasedáním Rady delegátů ČK&ČP se stalo slavnostní předávání vysokých ocenění - Medaile H.Davisona, nazvané po zakladateli Federace, a Medaile H.Dunanta - nejvyššího vyznamenání ČK&ČP vůbec. Medaili H.Dunanta získal profesor Michael Bothe, za zásluhy o rozvoj mezinárodního humanitárního práva; podílel se na přijetí dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám a byl po řadu let předsedou Mezinárodní vyšetřovací komise. Druhým oceněným byl Arthur Agany Poole, který se významně zasloužil o rozvoj Súdánského ČP, v němž působil již od r.1950, a později zakládal Jihosúdánský ČK, v němž působil do r.2014.

Předání ocenění
Noví nositelé medaile H.Dunanta: M.Bothe a A.A.Poole (první řada zprava)

V dnech 10. a 11.11. řídil zasedání Rady delegátů prezident MVČK P.Maurer. Rada delegátů se pravidelně zabývá koordinací akcí a řízením složitého organizmu Hnutí ČK&ČP, jedním z vážných témat byla otázka migrace, kde se střetávají politické a humanitární zájmy; úlohou ČK je ve spolupráci se státy řešit humanitární otázky, nikoli počty migrantů či jev migrace z hlediska kladů či záporů (rezoluze). V návaznosti na rezoluci Rady delegátů z r.2011 a letošní přijetí smlouvy o zákazu jadených zbraní byla přijata rezoluze, spolunavržená i ČČK, stanovující akční plán ČK&ČP dalšího postupu směřujícího k odstranění jaderných zbraní, ČK&ČP jednoznačně podpořil novou smlouvu a vyzval státy, aby k ní přistupovaly. Dalším z témat byla realizace práva na vzdělání v situacích ozbrojených konfliktů, katastrof aj. mimořádných situací (rezoluze) - z 65 milionů dětí (3-15 let) v zemích zasažených válkami nemůže do škol chodit 37 milionů z nich. To má následně i vážné dopady na ekonomiku těchto států. Diskutována byla i otázka postupu při epidemiích a pandemiích, která je stále aktuální... Stranou nezůstala ani činnost pátrací služby a sjednocování rodin nebo mezinárodní humanitární právo - to zejména ve vztahu k naplňování rezolucí č.1 a 2 z 32.Mezinárodní konference ČK&ČP (Ženeva 2015). Z aktuálních problémů byla pozornost zaměřena např. na užívání výbušných zbraní v osídlených oblastech a na bezpečnost zdravotnických a humanitárních pracovníků. V závěru zasedání zazněla zpráva o implementaci Memoranda o spolupráci mezi Palestinským ČK a izraelskou společností Davidovy hvězdy i průběžná zpráva o plnění závěrů 32.Mezinárodní konference ČK&ČP.

Na závěr krátce vystoupil F.Rocca, nový prezident Federace. Vyzval státy, aby zajistily, že se všemi lidmi - bez ohledu na národnost či právní status - bude zacházeno důstojně a s respektem. Jako Červený kříž a Červený půlměsíc musíme být připraveni být advokátem všech zranitelných lidí. Jsme a musíme být připraveni společně s mezinárodním společenstvím zajistit respekt a důstojnost všem, dodal.

Zasedání Rady zakončil prezident Mezinárodního výboru ČK P.Maurer. Ve světě, v němž rychle klesá důvěra v instituce, je velká důvěra v symboly Červeného kříže a Červeného půlměsíce a v jeho neutrální, nestrannou a nezávislou humanitární akci tím, co nám vlévá život. Na mnoha místech světa je však prostror pro nestranné akce v ohrožení. Lidská důstojnost není brána v potaz, uplatňování práva zpochybňováno a humanitární aktivity politizovány, řekl představitel organizace, která před více než jeden a půl stoletím stála u zrodu dnešního Mezinárodního hnutí ČK&ČP.

Další zasedání statutárních orgánů ČK&ČP proběhne v závěr roku 2019 v Ženevě i za účasti delegací vlád států - smluvních stran Ženevských úmluv, jako 33. Mezinárodní konference ČK&ČP.

logo