Oslavili jsme Světový den ČK&ČP a 100 let ČSČK a ČČK

Oslavili jsme Světový den ČK&ČP a  100 let ČSČK a ČČK
07.05.2019: Sál Paláce Žofín

Dne 7. května 2019 jsme oslavili Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Tato oslava byla současně hlavní oslavou 100 let Československého a Českého červeného kříže. Proto oslava proběhla, výjimečně mimo půdu Senátu Parlamentu ČR, v Paláci Žofín, kde jsme plesem - symbolicky v únoru - oslavy "Století s Červeným křížem" zahájili.

Význam žofínských oslav podtrhli svou účastí vzácní hosté - premiér ČR A.Babiš, ministr zdravotnictví A.Vojtěch, Mezinárodní výbor Červeného kříže zastupoval člen Rady MVČK J.Kesselring a Mezinárodní federaci ČK&ČP vedoucí oddělení pro Střední a JV Evropu S.Tyrninoksa. Protože šlo o oslavu ČSČK byla samozřejmostí účast Slovenského červeného kříže. Gratulovat přišli také představitelé Maďarského, Německého, Polského a Rakouského Červeného kříže. Zvláštní postavení měli zástupci národních společností, spolu s nimiž aktuálně pomáháme v zahraničí - Syrský arabský červený půlměsíc a Ukrajinský červený kříž. Přítomni byli dále zástupci partnerských ústředních orgánů státní správy, armády a hejtmani, neboť národní společnost Červeného kříže je pomocnou organizací veřejné správy na humanitárním poli.

Sál zaplnili zástupci všech oblastních spolků ČČK a kolektivních členů ČČK. Pozváni byli také všichni nositelé medaile Alice Masarykové, jako ti, kteří současné členy, zaměstnance a dobrovolníky se svým dílem na poslání Červeného kříže předcházeli a ti, kteří nás podporovali. Mezi nimi byla i paní Livia Klausová.

Shromáždění zahájil spot Už 100 let nečekáme, až pomůže někdo jiný, který ukazuje nezastupitelnou povahu znalosti a ochoty pomoci druhým, k níž se Červený kříž snaží veřejnost vést.

S úvodním projevem vystoupil prezident ČČK Marek Jukl a zamyslel se nad naší činností z pohledu Základních principů ČK&ČP. Spojení oslav Světového dne ČK&ČP a 100 let ČSČK označil za symbolické v tom, že právě ČSČK dal k vyhlášení Světového dne impulz. Předseda vlády Andrej Babiš ocenil místo ČČK ve společnosti a zdůraznil společnou pomoc obětem války v Sýrii [celý projev na vlada.cz]. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch označil ČČK za hlavního partnera Ministerstva zdravotnictví, který napomáhá státu v oblasti výuky první pomoci, dárcovství krve či péče o seniory. Bez ČČK by svět byl horším místem, uvedl. Premiér i ministr zdravotnictví ocenili práci členů, zaměstnanců a dobrovolníků ČČK, poděkovali za ni a ubezpečili ČČK svou další podporou.

Prezident Slovenského ČK Viliam Dobiáš připomněl společnou část historie ČČK a SČK a vyjádřil přesvědčení, že dobré vztahy mezi námi budou dále pokračovat.

Prof. Kesselring a S.Tyrninoksu poděkovali příslušníkům ČČK za podíl na plnění poslání Červeného kříže, jako součásti Mezinárodního ČK, v České republice. Zdůraznili výuku první pomoci, připravenost na katastrofy, šíření mezinárodního humanitárního práva, péči o seniory a další přínosné činnosti ČČK. Poděkovali rovněž za finanční podporu, kterou ČČK ženevským složkám ČK&ČP poskytuje. ČČK obdržel křišťálovou plaketu.

Čestný předseda Ukrajinského ČK Dr. Usičenko a hlavní mezinárodní poradce Syrského ČP Dr. Msallati pozdravili přítomné a děkovali Českého červenému kříži za pomoc, kterou v obou případech poskytuje od samého počátku obou konfliktů... Dr.Usičenko, mnohaletý - a od loňska čestný - prezident UkČK vyznamenal prezidenta ČČK M.Jukla a ředitele Úřadu ČČK J.Konečného Čestným odznakem Ukrajinského ČK Vis humanitatis.

Již od r. 1983 oceňuje ČSČK a nyní ČČK laické zachránce první pomoci. Jsou to lidé, kteří neváhali pomoci druhému, který by jinak i přes následný příjezd odborné pomoci nepřežil. Tito lidé jsou především příkladem pro všechnym ukazují, že stačí nebát se a člověk může druhému zachránit život. Letos z rukou prezidenta ČČK a ředitele Úřadu ČČK získalo Plaketu za záchranu života celkem sedm zachránců. Podívejte se na příběhy letošních nositelů - jsou jimi Metoděj Renza [+], Ivan Valenta [+], Lukáš Kozel [+], Vít Penka a Matěj Šindelář [+], Jaromír Korčák a Štěpán Burgr [+]. Nečekali až pomůže někdo jiný.

Jménem Alice Masarykové, předsedkyně-zakladatelky ČSČK je nazvána medaile, kterou ČČK uděluje svým členům, zaměstnancům či příznivcům, již se o naplňování poslání ČČK, šíření jeho principů nebo jeho rozvoj zasloužili. Letos, v roce 100. výročí ČSČK, ji převzalo pět nových nositelů - Alena Gajdůšková, Milena Němčíková, Karel Studený, Slovenský Červený kříž a Marek Jukl. Zvlášť významné bylo její udělení sestře Emilii Ruth Tobolářové, in memoriam, která se významně zasloužila o rozvoj vzdělávání zdravotních sester, uznání jejich důležitosti ustavením ošetřovatelského odboru na MZ i přenos zahraničních zkušeností s výchovou sester do ČSR. Představuje symbolické spojení mezi Alicí Masarykovou, ČSČK a dneškem.

Závěr slavnostního shromáždění patřil představení monografie Století s Červeným křížem - 100 let ČSČK a ČČK. Kniha je svědectvím o jeho činnosti ve složitých podmínkách 20. století, kdy musel několikrát změnit metody své práce. Ukazuje, že nikdy neztratil ze zřetele své humanitární poslání. Kmotry knihy se stal Dr. Křesťan z Národního archivu ČR a Prof. Kesserling z MVČK. Věříme, že kniha nejen souborem dat a faktů, ale poučením pro ty, kdo dnes v řadách ČČK slouží ideálu Humanity.

Zakončením slavnostního dne v prostorách Paláce Žofín byla vzájemná diskuse a setkávání přítomných shromáždění spojené s rautem. Všichni účastníci si krom zajímavých zážitků odnesli také knihu Století s Červeným křížem - mnozí s podpisy autorů - a stříbrnou pamětní minci vydanou u příležitosti 100. výročí ČSČK. Se všemi se těšíme za dalších 100 let na shledanou :-) Akcí provázel K.Voříšek.

Už 100 let nečekáme, až pomůže někdo jiný...