Výroční zpráva MVČK za rok 2022


Mezinárodní výbor Červeného kříže je permanentně přítomen ve více než 100 zemích světa

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má vedoucí roli v případě mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů.

Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

MVČK v Ženevě představil svou výroční zprávu za rok 2022, již 160. rok činnosti. Co lze stručně o roku 2022 a Mezinárodním výboru Červeného kříže říci?

Výdaje MVČK se značně zvýšily na 2,78 mld. CHF (+41 %), tj. 68 mld. Kč, což bylo dáno zejména rusko-ukrajinským ozbrojeným konfliktem.

Při celkovém obratu Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 1 bilionu Kč) se to na první pohled nemusí jevit jako rozhodující, avšak jednak MVČK vykonává řadu specifických činností (např. role neutrálního prostředníka či návštěvy zajatců a vězňů) a dále je na jeho činnost navázána také další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou vedoucí rolí, poskytují právě jednotlivé národní společnosti.

Aktivity MVČK v r. 2022 finančně podpořil Český červený kříž částkou 1,412 mil. Kč. 

Počet Delegací a Misí MVČK činil 105 (2021: -11) s působností pro více než 100 zemí, což vypovídá o tom, že polovina zemí světa je zasažena válkami či nepokoji.

Početní stav personálu v poli  (21.116) i celkový počet personálu MVČK (22.562) opět o něco narostl (+8%).

Hlavní fakta o činnosti MVČK v roce 2022

Počet navštívených vězněných osob činil 815.117 (+12%), a to v 916 detenčních místech. Právo MVČK navštěvovat osoby zbavené svobody při ozbrojených konfliktech a vnitřních násilnostech je unikátní a má pro tyto osoby a jejich rodiny zásadní význam. 

Mezi rozdělenými rodinami bylo r.2022 předáno 2.337.974  zpráv (+19 %). Vypátráno bylo 11.289 pohřešovaných, otevřených je dále 191 tisíc případů (+9%), z toho 41 tisíc dětí. MVČK, jako neutrální prostředník, zajistil repatriaci 1.125 osob a 641 ostatků již zemřelých  přes frontové linie.

Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo prakticky ve stejných zemích, jako v r.2021 (i 2020, 2019): na prvním místě však po řadě let Sýrii vystřídala Ukrajina následovaná Afghánistánem, pořadí ostatních zemí se mírně pozměnilo a šlo o Jemen, Somálsko, J.Súdán, Nigérii, Irák, DR Kongo a Ethiopii.

Po předloňském 65% nárůstu se počet příjemců jeho zdravotnických služeb příliš nezměnil a činil 50,2 milionů (- 8 %), po odečtení vakcinace (včetně dětské obrny) se však dostáváme k číslu 47 milionů (+ 47 %), MVČK provozuje či podporuje 706 nemocnic,  786 zdrav. zařízení primární péče a realizuje 322 rehabilitačních a protetických projektů (pro lidi zraněné ve válkách).

Narostl výrazně počet osob odkázaných na pitnou vodu - 53,4 milionů  (+ 44 %).

Celkově počet příjemců pomoci a služeb MVČK dosáhl loni 128,2 milionů, což je o 15 % neboli o 17 mil. více, než v roce předchozím.

Stejně jako v r. 2021 sice směřovala největší část výdajů MVČK do Afriky (38 %) a dále na Bl. a Stř. Východ (22 %), na třetí místo se však - namísto Asie a Tichomoří - dostala Evropa, jejíž podíl se proti roku 2021 více než zdvojnásobil na 20 %.


kraj, jimž táhla válka: MVČK  v terénu působí spolu s národními společnostmi (Sýrie)