Workshop Praha/Prague 07.11.2022

Pomoc dobrovolníků zdravotnickým zařízením v době epidemické 

Motto: Ještě nedávno bylo pro nás všechny těžko představitelné, že by dobrovolníci mohli pomáhat při péči o pacienta upoutaného na lůžku. Covid-19 nám ukázal, že nástup epidemie může předběhnout jak teorii, tak i naši fantazii. Také nás naučil, jak takový dobrovolnický systém vybudovat, jak se poučit z chyb a jak být lépe připraveni do budoucna. Budeme rádi, když připravovaný workshop využijeme v tomto duchu a nenecháme se již v podobné situaci zaskočit.

Cílem workshopu je výměna informací a zkušeností s působením dobrovolníků vyškolených ČČK pro působení u lůžka pacienta v době epidemie covid-19.
 

Tematické bloky:

 • Zkušenosti s koordinací a vysíláním dobrovolníků do nemocnic
 • Jak učit základy ošetřovatelství?
 • Dobrovolníci a jejich zkušenosti z praxe

Součástí každého bloku bude diskuse

Na semináři vystoupí:

 • Ing. Richard Smejkal, Ph.D. (Český červený kříž)
 • Jaroslava Marková, DiS. (Český červený kříž)
 • plk. Mgr. Lucie Jarešová (Ministerstvo obrany)
 • dobrovolníci

Těšíme se na vaši účast i vaše otázky a diskusní příspvěky. Věříme, že společně přispějeme k lepšímu připravenosti na nasazení dobrovolníků v podobných situacích.

Základní informace:

 • Termín konání: pondělí 7. listopadu 2022
 • Místo konání: Hotel Pyramida, Bělohorská 125/24, Praha 6 (mapa)
 • Čas konání: 10.00 - 15.00 hod. (prezence od 9.00 hod.)
 • Účast na workshopu je zdarma
 • Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději do 31. října 2022
 • Dotazy: seminar.covid@cervenykriz.eu 
 • Přihlášení: elektronicky - červeným tlačítkem 

Volunteer assistance to health facilities in times of epidemic

Motto: Not long ago, it was hard for us to imagine that volunteers could help care for bedridden patients. Covid-19 showed us that the arrival of an epidemic can outpace both theory and our imagination. It also taught us how to build this volunteer system, how to learn from mistakes, and how to be better prepared for the future. We will be happy to use the upcoming workshop in this spirit and not be caught off guard in a similar situation again.

The aim of the workshop is to exchange information and experiences with the work of volunteers trained by the CRC for working at the bedside during the epidemic of covid-19. 

Thematic blocks:

 • Experiences with coordinating and sending volunteers to hospitals
 • How to teach the basics of nursing and care?
 • Volunteers and their practical experience 

Each session will include a discussion

Workshop speakers:

 • Ing. Richard Smejkal, Ph.D. (Czech Red Cross)
 • Jaroslava Marková, DiS. (Czech Red Cross)
 • Col. Lucie Jarešová, M.Sc. (Ministry of Defence)
 • volunteers

We look forward to your participation and your questions and discussion contributions. We hope that together we will contribute to better preparedness for deployment of volunteers in similar situations.

Key information:

 • Date: Monday 7 November 2022
 • Hotel Pyramida, Bělohorská 125/24, Prague 6 (map)
 • Time: 10.00 a.m. - 3.00 p.m. (attendance from 9.00 a.m.)
 • Participation in the workshop is free of charge
 • Applications will be accepted until capacity is reached, no later than 31 October 2022
 • Questions: seminar.covid@cervenykriz.eu
 • Registration: electronically - via the red button