Další kurz mezinárodního humanitárního práva

Noví absolventi kurzu mezinárodního humanitárního práva
Korunní pevnost Olomouc: noví absolventi kurzu mezinárodního humanitárního práva

 

Druhý z letošních kurzů mezinárodního humanitárního práva (MHP) konal 18.- 20. října 2019 v Pevnosti poznání Univerzity Palackého v Olomouci nacházející se v Korunní pevnůstce tvořené bastionem č. XXIV, půlbastiony č. XXIII a XXV a dvěma spojovacími kurtinami z 50. let 18. století, kdysi součásti hlavní moravské pevnosti zmodernizované Marií Terezií [+].


Ačkoli pevnostního statusu pozbyla Festung Olmütz již v roce 1886, užívala armáda objekt Korunní pevnůstky až do 90. let 20. století, tedy více než 200 let. Těžko by se tak pro výuku mezinárodního humanitárního práva dal najít objekt s vhodnějším geniem loci, kde se propojuje válečná minulost s místem vzdělávání a poznání.


Obsahem kurzů o rozsahu 25 hodin jsou základy mezinárodního humanitárního práva, známého též jako právo válečné neboli právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP neoddělitelně spjato od svého vzniku.


Přednášky nejsou hlavní formou výuky. Účastníci také prakticky vyřešili na devět desítek modelových situací. Právě na řešení těchto situacích si účastníci hledáním řešením nejlépe osvojí práci se

zdrojovými texty a pochopí principy MHP. Hodinová dotace odpovídá de facto celosemestrálnímu kurzu, avšak ani tak nelze obsáhlou matérii probrat do všech detailů a je na absolventech, aby se dále - prostřednictvím opor získaných na kurzu i pokračovacích seminářů pořádaných ČČK - s MHP a jeho obsahem i aplikací dále seznamovali.


Kurzu se zúčastnilo 38 posluchačů, z nichž polovinu tvořili studenti Univerzity Palackého a diseminátoři ČČK, druhá část pak reprezentovala příslušníky Armády ČR. Seminář vedli prezident ČČK Doc. Marek Jukl a JUDr. Šárka Ošťádalová z Odboru mezinárodního práva MO ČR.


Šíření znalosti mezinárodního humanitárního práva je společným úkolem států a Červeného kříže.


Další kurz proběhne 20.-22.03.2020 v Olomouci [info&přihláška].


Ženevské konvence jsou pro nás všechny - představují naše lidství a chrání nás před vlastním barbarstvím, řekl u příležitosti 70. výročí přijetí Ženevských úmluv prezident Mezinárodního výboru ČK Peter Maurer.