Mileniáni mají válečnou katastrofu za pravděpodobnou, válka musí mít limity

„Mileniáni“ (tj. dospělí ve věku 20–35 r.) vnímají válečnou katastrofu během svého života jako reálnou možnost. Většina z nich se domnívá, že to, že v příštím desetiletí k jaderné válce dojde, je pravděpodobnější, než varianta opačná.

V loňském roce proběhl výzkum Mezinárodního výboru Červeného kříže "Mileniáni a válka" v 16 zemích (v polovině z nich byl mír, ve druhé válka), který měl zjistit názory mileniánů na válku, budoucnost způsobů válčení a na hodnoty, na nichž je založeno mezinárodní humanitární právo, jako např. mučení bojovníků nepřítele. Na otázky odpovídalo 16 tisíc mladých.

Výsledky průzkumu ukazují, že mladí jsou z budoucnosti nervózní a že zvýšené celosvětové napětí tyto obavy prohloubí.

Je povzbuzující, že 74 % také věří, že válkám se lze vyhnout, a téměř stejný počet (75 %) si myslí, že mají být stanoveny limity pro způsob vedení válek.

Celkem 84 % mladých nepokládá použití jaderných zbraní za žádných okolností za přípustné.

Celkově 4 z 5 respondentů pokládají existenci jaderných zbraní za hrozbu lidskosti, 64 % uvedlo, že státy držící jaderné zbraně by je měly zlikvidovat. Méně než polovina (49 %) pokládá jaderné zbraně za efektivní nástroj odstrašení.

Průzkum ukázal jasně jednu věc: prožitá válečná zkušenost způsobuje, že lidé válku nenávidí. V Sýrii uvedlo 98 % dotázaných, že použití jaderných zbraní není nikdy přípustné; 96 % si totéž myslí o zbraních chemických a rovněž 96 % o biologických; podle 85 % má být zajatým bojovníkům umožněn kontakt s jejich blízkými. U těchto čtyř otázek to byla nejvyšší procenta ze všech zkoumaných zemí.

Lidé ze zemí zasažených válkou jsou více přesvědčeni o tom, že v budoucnu bude válek méně či zcela vymizí, než lidé žijící v míru (46 % proti 30 %). 69 % ukrajinských respondentů věří, že na Ukrajině válka skončí do pěti let.

Ohledně budoucího konfliktu 36 % respondentů uvedlo, že autonomní drony a roboti (tj. takové, které nejsou řízeny lidmi) zvýší počet civilních obětí, zatímco 32 % se domnívá, že civilní ztráty naopak sníží, zbytek si myslí, že jejich použití civilní ztráty nezmění.

Zajímavé zjištění se týká i znalosti MHP – 54 % respondentů již o Ženevských úmluvách slyšelo (v Sýrii dokonce 81 %), zatímco 42 % nikoli. Na otázku, zda existence Ženevských úmluv snižuje utrpení během válek, odpovědělo kladně 54 %, naproti tomu 36 % respondentů si myslí, že tento vliv nemají.


Rozhovor s některými respondenty

Výtah z výsledků průzkumu - Informace ČČK z 17.01.2020
Plný text výsledků průzkumu MILLENNIALS ON WAR [EN]