Kontrola obchodu se zbraněmi platí

Dne 24.12.2014 - tedy symbolicky na Štědrý den - vstoupila v platnost (a tím i pro ČR) mezinárodní smlouva o obchodu se zbraněmi (Arms Trade Treaty, ATT), která byla přijata 2.4.2013. V době vstupu v platnost ATT podepsalo 130 států, z nichž ji 61 ratifikovalo - včetně ČR (vyhlášena byla pod č. 36/2015 Sb. m. s.), aktuální přehled smluvních stran najdete zde.

Smlouva reguluje mezinárodní přesuny konvenčních zbraní, jako jsou tanky, obrněná vozidla, vojenská letadla, bojové vrtulníky a válečné lodě, raketové systémy, děla, ale i malé zbraně a munice do všech uvedených zbraní.

Smlouva ukládá státům sledovat přesuny zbraní a neumožnit ty přesuny, kdy by příjemcem mohly být použity k páchání válečných zločinů, zločinů proti lidskosti nebo genocidě nebo k porušení mezinárodního práva či rezolucí RB OSN [více o smlouvě - EN].


Vyznačení smluvních stran (zeleně) a signatářů (žlutě) ATT


Smlouva vychází mj. z povinnosti států mezinárodní humanitární právo nejen dodržovat, ale také zajistit jeho dodržování.


Výňatek ze smlouvy

Článek 2

1. Tato Smlouva se vztahuje na veškeré konvenční zbraně náležející do následujících kategorií:

(a) bojové tanky;
(b) obrněná bojová vozidla;
(c) velkorážní dělostřelecké systémy;
(d) bojové letouny;
(e) bojové vrtulníky;
(f) válečné lodě;
(g) řízené střely a odpalovací zařízení; a
(h) ruční a lehké zbraně.

2. Pro účely této Smlouvy se za činnosti mezinárodního obchodu považují vývoz, dovoz, tranzit, překládka a zprostředkování, kolektivně označované jako „transfer“.

3. Tato Smlouva se nevztahuje na mezinárodní pohyby konvenčních zbraní prováděné Smluvní stranou nebo v její prospěch a za účelem jejich použití touto Smluvní stranou, pokud tyto konvenční zbraně zůstanou v jejím vlastnictví.

Článek 3

Každá Smluvní strana vytvoří a bude udržovat vnitrostátní kontrolní systém pro regulaci vývozu střeliva a munice používaných v konvenčních zbraních uvedených v článku 2 (1), z těchto zbraní odpalovaných nebo těmi zbraněmi přepravovaných na cíl a před povolením vývozu takového střeliva či takové munice uplatní ustanovení článků 6 a 7.

Článek 4

Každá Smluvní strana vytvoří a bude udržovat vnitrostátní kontrolní systém pro regulaci vývozu dílů a součástí, pokud se jedná o vývoz ve formě poskytující možnost sestavení konvenčních zbraní uvedených v článku 2 (1), a před povolením vývozu takovýchto dílů a součástí uplatní ustanovení článků 6 a 7.

Článek 6

1. Smluvní strana nepovolí žádný transfer konvenčních zbraní uvedených v článku 2 (1) ani položek uvedených v článcích 3 a 4, pokud by tento transfer porušoval její závazky vyplývající z opatření přijatých Radou bezpečnosti Organizace spojených národů jednající na základě ustanovení Kapitoly VII Charty Organizace spojených národů, zejména zbraňová embarga.

2. Smluvní strana nepovolí žádný transfer konvenčních zbraní uvedených v článku 2 (1) ani položek uvedených v článcích 3 a 4, pokud by tento transfer porušoval její závazky vyplývající z mezinárodních smluv, jichž je smluvní stranou, zejména ze smluv týkajících se transferu konvenčních zbraní nebo nelegálního obchodu s nimi.

3. Smluvní strana nepovolí žádný transfer konvenčních zbraní uvedených v článku 2 (1) ani položek uvedených v článcích 3 a 4, pokud má v době povolování k dispozici informace, že tyto zbraně by byly použity k páchání genocidy, zločinů proti lidskosti, závažnému porušování Ženevských úmluv z roku 1949, útokům proti civilním objektům či civilním osobám, které jako takové požívají ochrany, nebo jiných válečných zločinů definovaných v mezinárodních smlouvách, jichž je smluvní stranou.