Zastavte násilí. Chraňte zdravotní péči!

S provoláním pod tímto názvem se obrátil MVČK, MFČK&ČP, Světová zdravotnická organizace a další organizace, které jsou partnery projektu Zdravotní péče v nebezpečí, na státy a další aktéry. Týká se ochrany zdravotníků, zdravotnických zařízení, pacientů a práva na zdravotní péči v místech válek.

MVČK zaznamenává řadu incidentů - jen za léta 2012-2014 celkem 2.938 útoků na zdravotníky či zdrav. zařízení. Dopad tohoto počtu útoků je ale mnohem větší - ohrožení či smrt zdravotníků může vyvolat nedostupnost zdravotníků a tím nekolikanásobek dalších postižených osob... Navíc se jedná o země, kde je systém zdravotní péče i tak velmi křehký.

Prohlášení, které následuje krátce po společném prohlášení generálního tajemníka OSN a prezidenta Mezinárodního výboru Červeného kříže, obsahuje konkrétní doporučení adresátům, které směřuje k naplnění jejich stávajících závazků podle mezinárodního humanitárního práva, které ukládá za všech okolností respektovat a chránit zdravotnický personál a zdravotnická zařízení a dále též zajistit, že se zdravotní péče dostane těm, kteří ji poskytují.


Každé jednání nebo opomenutí, jehož následkem dojde ohrožení nebo poškození chráněných osob nebo objektů, představuje závažné porušení mezinárodního práva a musí být řádně vyšetřeno a odsouzeno.

Ikona dokumentu PDF Text prohlášení „Zastavte násilí, chraňte zdravotní péči“


Výběr z prohlášení


Vyzýváme státy, aby:

 •  maximalizovaly snahu o vyšetřování útoků proti zdravotnickému personálu, zařízením a transportům, které porušují mezinárodní právo, včetně mezinárodního humanitárního práva, a aby takové útoky odsoudily
 •  prověřily národní legislativu a její provádění a zajistily tak její soulad s jejich závazky z mezinárodního práva, včetně mezinárodního humanitárního práva,
 •  zajistily výcvik ozbrojených složek tak, aby znaly, dodržovaly a respektovaly aplikovatelný právní rámec ochrany zdravotní péče stejně jako etické povinnosti zdravotnických pracovníků
 •  ve spolupráci se zdravotnickými a humanitárními organizacemi zajistily zvláštní výcvik zdravotnických pracovníků, aby znali a aplikovali své právní a etické povinnosti a podporovali jejich dodržování
 •  aktivně zvyšovaly v ozbrojených silách i mezi veškerým obyvatelstvem povědomí o správném používání ochranných znaků červeného kříže/červeného půlměsíce/červeného krystalu
 •  využily příležitosti nadcházející Mezinárodní konference Červeného Kříže a Červeného Půlměsíce k dalšímu potvrzení svých závazků, uplatnění doporučení a provedení opatření na ochranu zdravotní péče za ozbrojeného konfliktu a jiných mimořádných situací a zvážily předložení čestných závazků v této oblasti

Vyzýváme ozbrojené síly států, aby:

 •  za všech okolností, zvláště za ozbrojeného konfliktu nebo jiných mimořádných situací, respektovaly zdravotnické pracovníky, zdravotnická zařízení a transport a umožňovaly pacientům přístup k odpovídající zdravotní péči, bez ohledu na jejich příslušnost
 •  přehodnotily pravidla nasazení, operační praxi a postupy tak, aby obsahovaly doporučení a opatření na ochranu poskytování zdravotní péče a aby byl zajištěn tomu adekvátní výcvik vojenského personálu

Vyzýváme všechny nestátní aktéry, aby:

 •  za všech okolností, zvláště za ozbrojeného konfliktu nebo jiných mimořádných situací, respektovaly zdravotnické pracovníky, zdravotnická zařízení a transport a umožňovaly pacientům přístup k odpovídající zdravotní péči, bez ohledu na jejich příslušnost

Podporujeme mezinárodní a národní humanitární a zdravotnické organizace, aby:

 •  i nadále prosazovaly zásadovou humanitární činnost, respektování ‘Etických principů zdravotní péče za ozbrojeného konfliktu a jiných mimořádných situací’ přijatých civilními a vojenskými zdravotnickými organizacemi v červnu 2015 a ochranu pacientů, zdravotnického personálu, zařízení a zdravotnické přepravy během ozbrojených konfliktů a jiných mimořádných situací; dále aby se připojily k těmto snahám nebo zahájily vlastní projekty v této oblasti
 •  zajistily, že v jimi provozovaných zdravotnických zařízeních jsou aplikována všechna nezbytná opatření k omezení nebezpečí násilí.

Ikona dokumentu PDF Plný text prohlášení

Ikona dokumentu PDF Signatáři prohlášení